Česká čítanka - Jednota- Řád -

V.

O řádu domovním posluchačů.

Služebníci církevní v Jednotě Bratrské netoliko mezi sebou v domácnosti své snažují se dobrý řád vzdělávati a jeho ostříhati, ale i lidu sobě svěřenému též podobně k zachovávání dobrého řádu v jejich domácnosti pomoc činí vyučováním jich obzvláštně těmto věcem:

 1. Aby každý místo své a povinnost svou znal, a jakž povolán jest (1. Kor. 7, 20; Efez. 4, 1), hospodářem, hospodyní, dítětem, čeledínem, podruhem, tak aby se podlé Božího rozměření na svém místě v bázni jeho ostříhal.
 2. Poct Božích aby všickni a vždycky pilni byli (1. Tim. 2, 1) a modlitby společně (hospodářové s dítkami a čeládkami) ráno, o nešpoře, u večer každodenně konali; též k stolu a po stole modlitby říkali (1. Tim. 4, 5; 5. Mojž. 8, 10), písničky neb veršíčky modlitebné a chvalitebné zpívali.
 3. Do shromáždění církevních pilně také aby chodívali (Žid. 10, 25) a jich neobmeškávali, i dítky i čeládky s sebou berouce.
 4. Dítky své a čeládky (5. Mojž. 6, 7; Efez. 6, 4) pilně katechismu a učení křesťanskému aby vyučovali, je často vyslýchali i k tomu, aby kázaní neb aspoň evangelia při stole připomínali, přidrželi.
 5. Hospodářové aby byli příkladem všemu domu svému, sami předně i manželky jejich k dobrému řádu stojíce a k němu své domácí věrně přidržejíce.
 6. Rozpustilostí a bezbožností světských žádných v domích svých (a zvláště opilství, zlolejctví, přísah lehkých, her, muzik světských, tanců i jiných marností) aby nedopouštěli, ani kdekoli jinde takovým rozpustilostem neobcovali.
 7. Ku práci zřízené aby všecky v svém domě, jakž služebné čeládky, tak i dítky vlastní, kdy komu čas jest, přidrželi. Nebo mládeži nic nad zahálku škodlivějšího není.
 8. Aby zákon mravný ve všelijakých věcech (Filipp. 4, 8. 6), řádu dobrého se dotýkajících, zachovávali všickni v domě, i mladší i starší.
 9. Aby hospodářové po krčmách a šenkovních domích nechodili, tam neposedávali, nepili, nehráli, času nemařili, ale doma ve dne, ovšem v noci bývali a práce své hleděli i stráž nad domem drželi.
 10. Živností fortelných, nepravých, lakomých (1. Tess. 4, 6) aby se varovali, liché v žádných sobě neosvobozovali, a to pro Boží zápověd zjevnou i mnohotvárnou lichevnou nepravost (2. Mojž. 22, 25; Žalm 15, 5).
 11. Ku právu se vším prudce a kvapně aby se neutíkali, leč by kdo jinače přátelským způsobem a neb podlé duchovního domácího našeho soudu nemohl býti pro příčiny nějaké bezpečně spokojen; poněvadž sic mezi jednomyslnými mnohé pře (zvláště v menších věcech) bratrsky a povlovně před zprávcem a soudci bez pohoršení práva koncovány bývají.
 12. Nařízeno i to od předků našich při posluchačích, aby netoliko jinam na byt se stěhující, ale i přes kraj někam se ubírající zprávcům svým se opovídali a při tom rady i modliteb za sebe žádali, až i připsání, jestli by kde k zprávcům z našeho řádu se dostali, aby od nich v potřebě buď radou, neb pomocí, neb službami svatými retováni byli. Naposledy, aby žádný posluchač svého zprávce nepobíhal a k jinému zprávci o rady a jakékoli služby se neutíkal bez vědomí a povolení svého zprávce; pročež ani zprávcům cizích posluchačů přijímati se nedopouští bez vědomí jejich zprávců; a takové řády z Božího slova ukázané lid Jednoty přijímá dověrně, zachovává snažně, kdež pak jaké v čem vychýlení se spatřuje, to zprávcové k nápravě přivozují (1. Jan 4, 6; 2. Kor. 7, 15; 1. Kor. 16, 16; 2. Kor. 2, 9).

zpět na obsah - Další: O visitacích a neb navštěvováních, skrze něž se k řádu dohledání děje.