Česká čítanka - Jednota- Řád -

Zavírka

A totoť jsou ti náležití, slušní církevní řádové, jimž se předkové naši z slova Božího vyučili, je oblíbili i jich již za dvě stě let téměř, s mnohým protivenstvím, a však s velikým prospěchem a užitkem svým a lidu Božího ostříhali, i my (na ten čas nic vzdělavatedlnějšího neznajíce) v pravdě Boží vedle těchto řádů ostříhati se do smrti s pomocí Boží míníme. Oblíbil-li pak by sobě kdo tento náš řád buď ve všem, a neb v některé částce jeho, a chtěl by tak své náboženství křesťanské konati a vedle apoštolského učení, jenž dí: Všecko slušně a podlé řádu ať se děje (1. Kor. 14, 40), chovati a tak Pánu Bohu sloužiti, my netoliko toho záviděti nebudeme, ale brž z toho srdce přáti.

Pán Bůh všemohoucí račiž ten řád svůj svatý mezi námi i ve všem křesťanském lidu svém hojněji vzdělávati, utvrzovati a jemu požehnávati pro vzdělání spasitedlné jeho církve a k slávě jména svého věčně požehnaného. Amen.

zpět na obsah - Další: Soud a svědectví některá o řádu i veřejně i obzvláštně o tom, kterýž se zachovává v Jednotě Bratrské