Česká čítanka - Kalina - Spisy - Copyright-

Návrat otce.

(Z Mickiewicze.)

"Pojďte, o dítky, pojďte všechy rázem
Za město pod sloup na pahořík,
    Tam před divotvorným klekněte obrazem
    A pobožně říkejte páteřík;
Otec se nevrací od rána do večera,
V slzách ho čekám i strachu;
    Rozvodněny řeky, plny zvěře lesy,
    A plno zbojníků na cestě."
Slyšíce to dítky běží všecky rázem
Za město pod sloup na pahořík,
    Před divotvorným kleknou obrazem
    I začínají páteřík.
Celují zemi, pak: Ve jménu Otce,
Syna i Ducha svatého,
    Buď pochválena přenejsvětější trojice
    Nyní i času všelikého;
Potom: Otče náš i Zdrávas i Věřím,
Desatero i Zdrávas královno;
    A kdy doříkaly celé modlitby,
    Vyndají knižky z kapsičky.
A litanie k nejsvětější Matce
Starší bratr zpívá, a s bratrem
    "Matičko boží," přizpěvují dítky,
    "Smiluj se, smiluj nad otcem!"
V tom slyšet rachot, vozy jedou cestou,
A známý vůz je v předu:
    Skočily dítky i křičí jak mohou:
    "Otec, ach otec náš jede!"
Uzří je kupec, slzy radostí leje,
S vozu na zem vylítne:
    ""Ha, jak se máte? co se doma děje?
    Zda jste tesknili po otci?
Matkali zdráva? teta? domácí?
Hle tam hrozinky v košíku.""
    Ten má co mluvit, a ten co mluvit,
    Plno radosti i křiku.
""Jděte napřed!"" kupec na sluhy zavolá,
""Já s dítkami půjdu pěšky.""
    Jde - tu zbojníci obskočí dokola,
    A zbojníků bylo dvanácte.
Brady jich dlouhé, kroucená vousiska,
Zrak divý, zbrocený oděv,
    Nože za pásem, meč po boku blýská,
    V rukou palice ohromná.
Vykřiknou dítky, přiskočí k otci,
Tulí se pod plášť mu k lůnu,
    Truchlejí sluzi, struchlel pán zbledlý,
    Třesavé k zbojníkům vznes ruce.
""Ach vemte si vozy, vemte si statek,
Jenom nás propusťte ve zdraví;
    Nečiňte sirotků z malých dítek
    A mladou manželku vdovou!""
Neslyší tlupa; ten již vůz vypřáhá,
Zajímá koně, a druhý
    "Peníze!" křičí a palicí máchá,
    Onen meč tasí na sluhy.
V tom: "Stůjte, stůjte!" zkřikne starý zbojce
I žene družinu pryč z dráhy
    A propustí i dítky i otce:
    "Jděte si! jdi dále bez strachu!"
Kupec děkuje, a zbojník odpoví:
"Neděkuj: vyznám ti upřímně,
    První bych palici roztřískal ti na hlavě,
    Kdyby nebylo dítek modlení;
Dítky způsobily, že ucházíš celý,
Daří tě žitím i zdravím;
    Jim tedy poděkuj za to, co se stalo;
    A jak se dálo, ti povím:
Z dávna již slyše o příjezdu kupce,
I já i mé tovaryšstvo
    Tuto za městem na hoře u sloupu
    Zasedli jsme na čižbu.
Dnes přicházím, patřím mezi roští:
Modlí se dítky k bohu;
    Poslouchám - chopí mne smích pustý
    A potom lítost a hrůza.
Poslouchám, pomyslím, že i já jsem otcem,
Palice vypadla mi z ruky;
    Ach i já mám ženu, a u mé ženy
    Jest synek také malinký;
Kupče, jeď si v město, já do lesa musím; -
Vy, dítky, na ten pahořík
    Běhejte sobě, i za mou duši
    Pomodlete se časem páteřík!"

zpět na obsah - Další: Z Korsára.