Česká čítanka - Kalina - Spisy - Copyright-

Vysvětlení slov a věcí.

Sepsal dílem ku pohodlnějšímu porozumění, dílem co příspěvek slovníkopisní Doucha.

Toto Vysvětlení slov a věcí bylo, v podobě obšírnější, připojeno též k 1. vydání Básnických spisů Kalinových od r. 1852, a zde jest z něho vypuštěno jen několik slov nyní obecně užívaných, objasnění méně potřebujících.

(Autor elektronické verze si naopak dovoluje alespoň dvě slova, která se v básních často vyskytují, a u kterých si není jist s jejich srozumitelností dnešnímu čtenáři, přidat.)

Bojčí - adj., ku bojci čili zabiječi se vztahující, Lödter; upírobojčí, k zabití upíra náležitý
Bradáč - bradatá hlava, vytesaná u pražského mostu pod stavbou křižovníků, starodávné měřítko rozvodněné Vltavy
broditi - červeniti, zvláště krví
bruditi, bříditi - šerediti, kaziti v ohyzdnost
brv - oční řasa, vznésti brv - statně i vzdorně pohleděti
bujeti - bujněti, bujně se vznášeti
burohonce - duch, kterýž bouři pohání
celesť - zdraví
celot - celování, líbání
časy - pl., též hodiny, časy na věži
čilý - citelný, bedlivý, pozorný
Čtěta aneb Tštěta, bohyně zkázy a zmaru, vůbec učiněné prázdnosti (r. čtí anebo tští, prázdný, z kterého kořene pochází také čtiroba čili tštiroba, prázdná utroba, lačnost); nedobře tedy psáno Dštěta. Jesti to táž bohyně, která u Homera slove ´Arn, bohyně hrůzy, lidem po lebkách kráčející a ve zkázu je uvalující
Děsice - bohyně hrůzy
dnojas - duch jasného dne
dovířeti - důvěřovati
drhám, drhnu - třesu se, beben; drhavý, bebend
drvěti - dřevěniti, trnouti, erstarren; ztruhlý pohled míti, stieren; drvící tuhý
dštivokropce - duch, hněvné sápání
dyndám - houpám se, baumeln
hasám - prudko tančím, rejdím; hasač - prudký tanečník; hasot - rejdění
hať na břehu, plot, také jez; hatě lbi - hráze lebky
hlasivec - zvěstovatel
hnusnouti - hnusným se státi
hojemství - hovění, trpení, poklid
hrobovec - vršek hrobový, Grabhügel
hromoval - duch, jenž hromy válí
hvozdošumce - m., duch, jenž po hvozdech čili v hlubokých lesích šumí
charý, karý - temný, šerý, truchlý; srovnej kar - pohřební hody; pak chorý - v nemoci postavený
chmurojezdec - duch, jenž po chmurách jezdí
chořeti - churavěti
chudožestník - umělec dle rus. a staroslovan.
Jarvit, Jarovit - bůh války; Jarovitová t.j. píseň, váleční
jastřiti - ostře hleděti
jmě - jméno (L.B.)
kar - pohřební hody
klatbiti - kleti
klonu - hluboko padám
kolčí - oř, Turnier oder Rampfroß
Kožený most - vypravuje si lid, že takový kdysi za starodávna býval u Plzence v kraji Plzeňském
Kramperák - jméno zlého ducha či ďábla, Kramperíček - duch, který jest již na očišťování
kredenec - kotouč z vlasů, též vůbec uvitá na hlavě ozdoba, srovnej kretka - uzel; šátek na kretku uvázati t.j. na uzel
kropě - f., krůpěj
krpožírce - m., duch skalotvorný, srov. staroslovan. krpa, křípa, skála, a žírný, plodný, srov. též Karpaty
krvina - krvavá pomsta
kryjný - skrývající
kůbka - koba, Halle
láta - záplata
lemeš - m., radlice
lepenka - lepená chatrč
Limb - prostranství v zásvětových končinách mezi světem a peklem, klade se na místě předpeklí
linva - niva, luh
lukavý - podskočný
lunoběs - běs vládnoucí při svitu luny
mar - zhoubná trapnost
Miavka - bohyně vláhy; v Ukrajině mají Rusalky jméno Mavky, srov. naše Mákoš - vodní duch
milostina - almužna
mohylník - náhrobní socha
Morna - bohyně trápení
mykot - náhlé, kmitavé hnutí, trhnutí
nápasť - nehoda, protivenství
naříkati - nárok činiti, Unspruch thun
navotchnoucí - dech smrti vydávající
neborák - nebožák
nedojepa - nenadálost
neoddalem - neodkladem
nerodství - nesvornost, hněv
nerůdný - nepodařilý, neochotný, v nevoli postavený
netlenný - co nemůž tlíti, nesmrtelný
nocochař, lépe nocichař - duch noci charé čili temné
nožna, nožnice - die Scheide, vagina (dnes říkáme v této souvislosti spíše "pochva", L.B.)
oblast, obvlast - dědiny vlastní, otčina
oceliti - celé učiniti, udzraviti, srov. celesť
oceliti - jako ocel upevniti, též pevně uchovati
odraza - odbíjení, Ubprall
Ochechule - báječný tvor, půl panny půl ryby, mámící zpěvem
ochlostěný - rozedraný
okřeviti - očerstviti
olysiti - lysem učiniti
opěka - pečování
opoj - opojení
oslupěti - sloupem se státi
ožahavý - co tvář studem červení
pěstiti - něžně chovati, pflegen und hegen; pěstiti se s kým, laskovati s kým, einem zärtlich thun; - pěstot, pěstota - laskování, Zärtlichkeit: - pěstenec - něžně milovaný; pěstěnka - milenka
Pilvít - bůh hojnosti
pína - pěna
pobuzovati se - co pobuda se toulati
Pohoda - bohyně jasného počasí; též srovnalost
pohon - pohanění, žaloba
pochlonu, pohlonu - ubiju, dorážením zkazím
pochot - žádost, Begierde
Pochvist - bůh zlého počastí
pokornice - pokorná sestra
poroniti - část po částce sraziti; poroněný - spadlý část po části
předoba - přejinačení
přibaviti - přimnožiti
přívnada - vábící vnada
promlk - promlčení
průluha, průluka - štěrbina
řásnice - pl., řasy
řevniti - vřele milovati, též žárliti, eifern; řevný - vřelý, horlivý, zvláště z lásky, též žárlivý
řezvý - čerstvý, munter
rob, robenec - hoch, synek; roba - diva
romon - souhlas, harmonie
roniti - činiti aby padalo
roubám - tesám, stavím
roučí - rychlý, ranný
rozestálý s životem - mit dem Leben zerfallen
rozkájení - učinění počátku pokání
rozřevniti - roznítiti, k slzám pohnouti
rozrouchati - rozrušiti; rozruch - rozervání
roztuliti - na různo tuliti, rozděliti, rozchýliti
ruba - rouška
rubenina - roubení tesané
ruditi - rmoutiti, zarmucovati
ruchlý - pohybný
ruji - rvu, trhám
runu - se hřmotem se řítím
rupovitý - skalnatý
rušiti - ruchem čili hnutím způsobiti
ryčeti - hmotně zvučeti
ržíjící - řehtající
sálati - plamen, horkost vydávati, plápolati
sbírati stopy - totiž před někým, aby jich nevida zabloudil
sdřeblý - stuhlý
Semarkla - bohyně soumraku; srov. smráká se
sirůbě - osiřelé dítko
Sitno - peklo
sliznouti se - rozplizle se smeknouti, u př. slza
slub - slib manželský
slunohař - duch, jemuž činiti jest s přípalem čili horoucností slunce
smoucený - smutným, nepokojným učiněný
snuji se - vinu se někam
souvěrný - vertraut
strádám - bolestně pohřešuji
sroniti - dolů roniti
srutiti - sřítiti, shoditi
stanu - zastavím se, postavím se, vstanu, k čemu se hodím
stuliti - sevříti; stulený - sevřený, též kořící se
sudbina - osud
sunu se - sich bewegen
svat - též svatební host, i host vůbec
šal - zšálenost, bláznovství
štěditi - šetřiti, slitovati se
třasavisko - bařinaté místo
trčeti - vězeti, strměti, běžěti
trupí sad - hřbitov
tučoston - duch, jenž v tuči čili ve mračnu stená
ubraný v roucho, oděný, angethau
děl - podíl
úklad - pořádné sestavení, narovnání
ulízavec - kdo se přívětivým staví s úsměchem
ululati - uspati, ukolíbati
unylost - Schmachtung
Upířice - f.
urojený - nadšeně anebo blouznivě utvořený
uroniti - rouněním čili dolů pouštěním skrýti
ustalý - unavený
usypati - uspati
úžesť - úžas
val - hradební zvýšenina, též vypouchlý štít
vál, válek - vůbec něco zavinutého
vatrožhavec - duch, jenž vatru čili oheň rozžíhá
včepiti - vložiti hlubokým zachycením
větrodúvce - duch, jenž vítr rozdouvá; - uvedení toho i ostatních duchův, jako tučostonův, chmurojezdcův atd., v básni "Radouš" jest napodobení místa v Byronu
vidný - viditelný
vichroďas - zlý duch vichru
vlaji se - vlnitě se pohybuji
vlastice - vlast
vlulati - uspati
vodonorec - duch, jenž rozčeřuje vodu, potápěč
vstuha, vztuha - pentle, stužka
vyblblati (onomatop.) - heraus- stottern
vyhovárati - vyhovořiti
vylučiti - lukem vystřeliti
vystřebiti - vysrkati
vzteteliti se - vztřásti se, erbeben
vztrh - záchvat, Entzüchung
zábluda - Irrfahrt
začepiti se - hluboko se zachytiti
zámezník - zahraničný
závoditi - zavesti, též chybiti
zbříditi - sobě rozkoše světa zkalením jich zhnusiti
zbrodně - f., nepravost; zbrodník - zločinec
zdolati - odolati, s to býti
zeji - slaffen, schnaufen
zemorodec - duch zeměplodný
zemstota - zemstění
zladiti - ladným učiniti; nástroj hudební
zmarolibý - zmaru, zkázy žádostivý
znikám - z očí zmizím, ujdu
znoj - vedro, úpal
zpětný - opětný
zvěstný - rozhlášený
zvírám - počínám vříti
ždu, ždáti - čekati, nadíti se
žediti - převelmi žádostiv býti, toužiti
žeravý - rozpálený
žezvý, žeziv - žádostivý, žíznivý po vědomosti
žežhule - kukačka (L.B.)
živec - duch oživující
Žizlada - vládkyně nad životem i obživou, bohyně světoplozí, Venus
žnivo - co počato jest

zpět na obsah - Další: Pomněnky z krátké života pouti Josefa Jaroslava Kaliny