Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

III.

H. J. Černín matce 31. května 1638.

Vašnosti, má nejmilejší paní paní mamičko, od Pána Boha Vašnosti, vinšuji, co sobě kolivěk sami na Pánu Bohu žádati račte, věrně a upřímně rád.

A při tom nemohl jsem toho pominouti, abych Vašnosti neměl skrze toto malé psaníčko navštíviti jakožto svou nejmilejší paní máteř. Vašnosti velice děkuji, že na mne neračte zapomínati a mne tak často skrze psaní navštěvovati. Též Vašnosti oznamuji, že ještě dokonale zdráv nejsem. Včera na mne oa pět hodin dřív ta horkost přišla a ne tak dlouho trvala jako jindy, jindy na mne přicházívala večír a trvala až do dne ráno. Lokaje jsme vypravili hned na druhej den, konečně se musel u svýho strejce zdržeti. S tím se Vašnosti poslušně poroučím. Actum v Praze 31. Maji 1638.

Vašnostin nejposlušnější syn a služebník Humprecht Jan Černín z Chudenic.

Paní Skuhrovskáb onehdyc u mně byla a dala tři perníčky šípkový.1

Poznámky

a vo,

b Skurovská,

c voneda.

1 Paní Skuhrovská byla Kateřina Skuhrovská, rodilá z Kokořova, choť Oldřicha Sezimy Karla Skuhrovského, s nímž jako hejtmanem kraje bechyňského, nejvyšším správcem proviantu vojenského v království a nejvyšším bemíkem byla rodina černínská v častých stycích úředních i přátelských.

zpět na obsah - Další: H. J. Černín matce 2. září 1638.