Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

XXXII.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 21. července 1646.

Urozený pane, pane a můj jistě nemilejší Humprechte! Pán Bůh rač Tě sám ode všeho všudy zlýho, duši i tělu škodného chrániti a všechno Ti dáti, což by zde časně a potom věčně Tebe těšiti mohlo, toho Ti upřímným srdcem vinšuji. Mý nejmilejší dítě! Nevím jestliže jsi již mý dnes tejden, co Ti píši, [datirovaný] psaní i s vexlbrifema 1 kterýžto vexlbrifa na 300 škud do Florencí1 patří, dostal, já jsem týž psaní po panu Jezberovským poslala, od Tebe již psaní jsem nedostala jak (datirovaný v Seně212. června) 7. Julii. Pan Verdemon vzkázal mi, že skrze tu Mantuji3 po poště vždycky zde může psaní ve 2 nedělích bejti, on že je vždycky dostává.

Paní Rašínová dala sem teprva 19. července peníze pro svýho pana syna přivézti pro ten dvojí vexla a se mnou, chudinkou, se vždyckny radí a mnou se v tý věci spravuje, nebohá, já sama sobě neumím raditi; takto jsem jim radu dala, aby nyní vexla do Florencí učinili na 500 zl., počítajíc s tou láží, tak aby pan Rašín 250 škud v Florencí dostal, ostatek pak, totiž 600 zl., jsem k sobě přijala a, když od Tebe, mý nejmilejší dítě, psaní, kde v který místo mám vexla poslati, dostanu, že to již taky spravím a panu Rašínovi týž poníze pošli. Kdyby mi o ten vexla nebylo, já bych mohla nyní domů poodjeti, ale vždy, aby[s] mou upřímnost mateřskou znal, zde se proto, až od Tebe psaní dostanu, zdržuji, aby[s] nebyl v cizích zemích s pomocí boží příčinou mou ničímž obmeškán; zase, mý milý dítě, oplať se mi tím mý nynější starosti o Tebe bratříčkovi a, kdyby mne Pán Bůh neuchoval, taky mu s pomocí boží nouze trpěti nedej, když bohdá v cizích zemích bude. Nebo vám oběma Bůh svý hojný požehnání duchovní i tělesný dáti ráčí, když vy spolu v lásce upřímnej, bratrskej zůstávati budete a nad tím Duch svatý; což ze tří věcí, na čímž Duch boží zalíbení má, jedna jest, když bratří v lásce a upřím-nosti spolu jsou. A tak, když vy to, mý nejmilejší děti, učiníte, Bůh vám zdetky časně ve všem svou milost a potom věčně věčnou radost dátí ráčí.

Evička, Heřman, panna teta a panna Liduška Černínka4 poslušně se Ti poroučejí a moc, moc dobrýho přejí. Psala bych Ti víc, nemám kdy, budu míti u Hostivaře5žence bohdá v pondělí, s tím mám velké zaneprázdnění,b zdaliž kdo co za mne křížem stéblo položiti poručí ? Pán Bůh rač Tě sám, mý nejmilejší dítě, s matičkou svou, blahoslavenou Pannou Marijí chrániti! Psáno z Prahy spěšně 21. července 1646.

Tvá upřímná máteř do mý smrti

Z. Č.

Psaní od paní Rašínový a vexlbrif,a soudím, že taky dnes pan Jezberovskej posílá. To přemilý dítě, Zuzrlička, panu ujčíčkovi 1000 hubiček posílá, nic jí není na padesátkráte opravdově mne za den políbit; věř, že bude podobná i obyčejů tý přemilý, pobožný, vydařilý ženy, panímámy svý, ach, což já na ni s pláčem často vzpomínám.c To snad již víš, že sem J. Milost císařská přijede a arciknížete mladýho korunování na království české bude6; taky Ty můžeš našeho milostivého krále bohdá brzy služebníkem bejti.

Poznámky

a vekxlpriffem a pod.,

b zanepráznění,

c spomínám.

1 T. j. se směnečným poukazem (chekem) nějakému bankéři do Florencie. znějícím na 300 skudů (stříbrných italských mincí, jež každá rovnala se asi 2 našim zlatým, t. j. 240 K).

2 Sieně - do Sieny přibyl H. J. Černín počátkem května 1646 a pobyl tu - s výjimkou několikadenní návštěvy ve Florencii - do počátku září téhož léta.

3 Mantovu v sev. Italii.

4 Sr. výše list XXIII., p. 14).

5 Viz shora list IV., p.3).

6 Ke korunovaci syna Ferdinanda III., Ferdinanda IV. vskutku došlo 5. srpna 1646. (Popis je v Beckovského Poselkyni starych příběhů českých, II. díl, vyd. Rezkova sv. III., str. 349 a násl.)

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 28. července 1646.