Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

XXXVI.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 28. září 1646.

Urozený pane, pane a můj jistě hrubě nejmilejší synu! Dejž Pán Bůh, abysi tak zdráv byl a všeckno se Ti dobře a šťastně podle těla i duše vedlo, jakž já Ti mým upřímným, mateřskýma srdcem vinšuji! Mý přenejmilejší dítě! Sb velikou radostí jsem od Tebe psaní, datirovaný v Seně1 4. Septembris, 27. dito dostala, nebotě to mý srdce dobře cítilo, že jsi Ty nemocen, to můj Pán Bůh ví, že jsem tak ňáký těžkýc srdce měla a stále jsem žádala plakati před svatým Bartolomějem ten tejden, a Ty jsi rovně, mý dítě, musel v ten čas nemocen bejti; buď Pánu Bohu věčnád chvála, že jsi zase zdravější, dejž Pán Bůh, blahoslavená Panna Marija, aby[s] stále vždyckny zdráv byl a všeckno aby se Ti vedle vůle boží, Tvý a vinše mýho Tobě vedlo! Těšíš mne hrubě skrze svý psaní, že jsi zdráv, ale mně se zdá, že Ti přece ještě nějak nehrubě dobře bylo, obzvláštněc po takový nemoci bejvá hrubě mdlo; to mne taky potěšuje, že pana hraběte ze Žďáru2pan hofmistr píše panu Verdemonovi, že jsi 8. dito z Seny,1 chvála Pánu Bohu, šťastně vyjel. Bůh všemohoucí račiž Ti sám i vám všem ty cesty požehnati, anděly svý svatý za tovaryše cesty dáti, aby se Ti, mý přenejmilejší dítě, na duši i na těle nic zlýho nestalo, poroučím Tě Pánu Bohu, Matičce boží a svatýmu milýmu Antonínu Paduánskýmu a milýmu svatýmu Michalu archandělu,3 kterýhož dnes svátek světíme, když od těch budeš opatřen, silně se důvěřuji, že se Ti bohdá i se všemi jinejmi nic zlýho nestane. Já jsem velice nerada, že jsi s tím vexlpryfem tak meškán byl, nepochybně že jsi taky s pomocí boží i v tom čase (než toto psaní dostaneš) peníze dostal. Můj nejmilejší synu, napiš mi, dobře-li jsi v Seně spravováním svý povinnosti obstál,f nebo má všeckna radost, když o Tobě slyším, a taky-li je nyní kdo jinší na Tvým místě v tom ouřadu.4 Pan hofmistr mi posílá svůj počet5 za 5 měsíců, nemohu jej dáti tak naspěch přehlídnouti, nebo jsem teprva před včerejškem od něho psaníčko, datirovaný 3. Septembris, dostala, píše, že jsi velmi dobře zdráv, čistšíhog zdraví, když jsi měl tak nebezpečnou nemoc. Mně se zdá, že musel pan hofmistr míti trochu zahřítou hlavu od vína, nebo mnohá slova nemohu vyčísti, tak zle psáno. V tom počtu na několika místech jest položeno za masť a též bílou masť; můj přemilej, nejmilejší Humprechte, napiš mi, zdaliž zase bolí noha Mikše,6 nebo jsi mi jednú z Říma o něm psal, že jest zdráv a nic že ho již nebolí, jeho matka se o něho již tak byla nastarala a nyní zase se bude starati. Mý přemilý dítě, napiš mi, ať jí vím co povědíti, sice, kdyby nebylo potřeba, nekupoval by, nebo se o něho hrubě stará a věrně ku Pánu Bohu své modlitby, aby ho ráčil na duši i na těle pozdraviti, posílá. Já jsem Ti byla 1. Septembris psala, aby[s] mi napsal, jestliže Ti mám francúzský dáti nápis psáti a jak, aby[s] mi poslal napsaný; Martin7 se musí již francúzský titul učiti psáti, vlašský dobře juž uměl z paměti. 8. Septembris jsem Ti psala do Seny ještě, 15. Septembris do Mediolánu.8 Mé psaní od pana páterah Františka9 a pana Kryzla10 po panu Verdemonovi jsem poslala, tak jak jsi mi psal, toť pán Bůh ví, žeť nemohu tomu rozuměti, kde ty psaní se musejí podívati a zůstávati, nebo v měsíci Augustich jsem Ti troje psaní i též 11. Augustich jsem Tobě i od pana syna, pana Kapouna,11 a panny kmotry psaní poslala; ledcos Ti píši,jako bych s Tebou porozprávěla, a kdo ví, kde se psaní octnou; rovně soudím od Tebe mne, tak jak píšeš, kdy psaní posíláš, nedojdú, přecei mi napiš, mý dítě, kde mám nyní psaní posílati, dejž mi to Pán Bůh, abych mohla často o Tobě věděti! Tento tejden sem z cizích zemí přijeli pan z Petinku12 a pan [ze] Štemberka,13 tak se, moji milí mladí páni, budete pomalu zase do Čech ubírati; co to za mou radost, jestli mne Pán Bůh ponechá, bohdá přes rok bude z Tvýho příjezdu! S tím Tě, mý nejmilejší dítě, Pánu Bohu v jeho svatú, mocnou ochranu poroučím. Psáno z Prahy 28. Septembris 1646. Tvá upřímná máteř do smrti

Z. Č.

Smejšlím, že se tomu podivíš, proč jsem tak škaredě psala, hrubě jsem pospíchala.

Poznámky

a mejm upřímnejm, mateřskejm,

b z,

c těšký,

d věčkná,

e ovzláštně,

f vobstál,

g čistčího,

h patr,

ch Aucusti,

i předce.

1 Sieně.

2 Františka Adama Eusebia hr. Ždarského ze Ždáru, syna Floriana Ždárského, pána na Kladně, Újezdci, Litovicích etc. (+ 1670).

3 Patronu poutníků.

4 Jak vidět, představovala si arci paní Zuzana "úřad" synův, o němž byla zmínka shora v listě XXXIV., pozn. 1), poněkud naivně. Nástupcem Humprechtovým v "consilírství" se stal Jan Wickhard Raziarer, "baron de Razenheim et Flettnik".

5 Vyúčtování.

6 Sr. l. XXI., p. 12).

7 Písař paní Zuzany Černínové.

8 Milánu.

9 Viz list XIII., p. 39).

10 Otce Kryštofa Krýzla, o němž viz shora list X., p. 6).

11 Albrechta Kapouna ze Svojkova.

12 František Eusebius hr. z Pottingu, syn hr. Fridricha z Pottingu a Alžběty Kunhuty ze Šternberka, pozdější známý diplomat Leopolda I. (1627-1678). Od r. 1647 byl přísedícím apelačního a zemského soudu v Praze.

13 Snad Vratislav ze Šternberka, jehož otec Rudolf byl bratranec Kunhuty ze Šternberka,dotčené v před. pozn.

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 6. října 1646.