Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

XL.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 10. listopadu 1646.

Urozený pane, pane a můj jistě nejmilejší synu pane Humprechte! Od milýho Pána Boha to všeckno, co může Tobě zde časně i věčně, duši i tělu Tobě spasitedlného a užitečného býti, mým upřímným srdcem mateřským upřímně vinšuji a přeji. Mý přenejmilejší dítě, tento tejden jsem dvoje psaní Tvý, jedno z Lyonu 27. Septembris skrze pana Jezberovskýho a druhý z Paříže 13. Octobris a od pana hofmistra1 18. Octobris datirovaný, taky od pana Jezberovskýho dostala, těším se, že jsi z milosti boží zdráv a všecko (mimo toho koně proboření2) že se Ti dobře a šťastně vede; radšia bych milionkrát s takovejmi věcmi tomu koni neštěstí přála, nežli aby[s] Ty, mý nejmilejší dítě, jednou nohou se proklouznouti měl. Věřím Pánu Bohu (Rodičceb boží, svatým milým Františku a sv. Antonínovi Paduánskýmu, že se za Tě přimluví k Jeho milosti božskýc), že se Ti nic nikda zlýho na duši i na těle nestane. Já jsem také s mýmdnejmilejším Heřmanem a rozmilou Zuzrličkou (kteráž se Ti poddaně poroučí a, že má již jinší chůvu od ponděle, oznamuje), chvála Pánu Bohu, mírně zdráva, ráda bych Ti moc psala, ale čas mi krátký, než jen na běhu Ti píši a, dá Pán Bůh, přes týden Ti obšírněji psáti budu. Co jsi z Seny3 odjel, jen dvoje psaní od Tebe mám, po tom, jak jsem Ti na ně dnes dvě neděle odpověď dala, to bylo třetí. Že jsi se ve jméno boží do Paříže přecee odebral, znajíce, že by [s] čas jinde daremně mařil, tomu jsem hrubě ráda. Mý přenejmilejší dítě, více Ti vinšovati nemohu, než to aby Ti Pán Bůh ráčil to všeckno dáti, co se Jeho božský milosti líbí, nebo, co se Pánu Bohu líbí, nemůže než všecko dobře býti; hleď vždyckny, kde jsi koliv a cokolivěč činíš, vždyckny svýho milýho Pána Boha na paměti míti, nikdy nezhřešíš.

Zde opět hrubě pokojem svatýmf těší, a to prej konečně, dejž to milej Pán Bůh, aby jednou ten zdávna žádostivej pokoj byl; zde jest zle, hůř bejti nemůže. Na mý statky trojí exekucí hrozí, dvojí naši a třetí švédští.g 4Mý dítě, pomoz mi se taky [k] Pánu Bohu modliti, aby mi tu malou hřivničku ráčil zachovati, nebo to nechovám než pro vás, mý nejmilejší, poslušný děti, kde mně poslušni a sobě vážiti budete.

Koně jsem vyrystovaný nyní opět dva dala z Bechyňska,5 kterýžto oba můj nejmilejší pan syn, pan generál, vlastní svý dal,6 z Vltavského kraje též jednoho7, a zase z Jihlavy na mně dva míti chtějí.8 Pomysli na to, mý rozkošný dítě, jakou já radost zde mám, ale Bohem mým se těším, když se Jeho božskýc milosti líbiti bude, že mi ze všeho pomůže, jen když jsi Ty a Heřman zdráv, zdá mi se, že mám všeho dosti.

Pan Zikmund9 se strojí jeti až do Vlach, smejšlím, že se i v Loretě staví a v jinších vzácnejch místech, já nevím, aby nyní kde sloužil, radši by v svým domě byl. Jirka10 se pilně učí, než nemá se tak dobře jako u Tebe, bral by ten jeho mistr, až by pad. O paní Doupovcovej11nevím co psáti, bude-li se vdávat neb ne, ona v Táboře, on zde. Pan švakr12 přeceh v jednostejnej jíše zůstává, dosti sliboval, ale málo plní; kdyby na něj chtěla co dbáti, což by nad něho ukrutnějšího bylo, ale nic ona nedbá, přála by, aby obou, třebas dokad živa, neviděla, jakož i tak od Svatýho Duch[a] víc než jednou neviděla v svým domě, nech je sobě vesel každej, jak Boha zná, Pán Bůh ráčí každýmu, kdo se mu důvěří, pomoci. Mý dítě, pro krátkost času Ti víc nepíši, za novinu Ti oznamuji, že pan generál13 již složil smutek, než já ještě a z mýho srdce, dokad živa, ho nesložím, nebo do smrti takový dcerych míti nebudu. S tím jsem a zůstávám tvá upřímná máteř do smrtii

Z. Č.

Psáno 10. Novembris 1646.

Poznámky

a rači,

b rodiče,

c boský,

d mejm,

e předce,

f svatejm,

g švečtí,

h přečze,

ch cery,

i místo slova tři křížky.

1 Daniela Krásného.

2 O episodě té jinak nic nevíme.

3 Sieny.

4 Z Jihlavy - viz shora list XXXIV.

5 Byli to koně z černínských panství v kraji bechyňském, postavení k účelům vojenským.

6 Myslík jako cís. generál mezi svou kořistí přivedl si domů na Pacov přeci jen nejednoho koně; jinak byly koňské potahy v zemi, na koňském dobytku dlouhou válkou vyčerpané, vzácny.

7 T. j. za Mitrovice v kraji vltavském.

8 Viz shora pozn. 4).

9 Myslík.

10 Viz list XI., p. 4).

11 Viz předchozí list, pozn. 16).

12 Viz list XXXIV., p. 24).

13 Zikmund Myslík.

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 17. listopadu 1646.