Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

XLVII.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 23. února 1647.

Urozený pane, pane a můj přenejmilejší synu! Pán Bůh všemohoucí račiž tě mocně přede vším všudy zlým,a duši i tělu škodnýmb milostivě chrániti, toho Ti mým upřímným, mateřskýmc srdcem věrně vinšuji a přeji. Můj nejmilejší, přemilý synu! Psaní Tvý, datirovaný 22. Januarii, jsem sd velikou radostí srdce mýho 17. Februarii dostala, z něho se potěšila, že, děkuje Pánu Bohu, jsi zdráv a všemu dobrýmu, ctnýmu,e šlechetnýmu že se učíš. Bůh nejsvrchovanější račiž tě dáleji ve všem dobrém, spasitedlném, [v] cnostech svatejch posilňovati, aby se Ti všeckno podle vůle Pána Boha dobře a šťastně vedlo! Já taky, chvála Bohu, s Heřmanem a Zuzrličkou mírně zdráva jsem. Buď Pán Bůh pochválen, odf mnoha časů jsem se tak dobře na zdraví neměla jako nyní, než bojím se, že opět tak trápení s těmi soldáty bude, kteří mají na vintrkvartýryg do Čech přijíti, nic nevím, jak mnoho.1Pane Ježíši Kriste, račiž nám sám pomoci!

Náš pan generál2 sem přijel 19. Februarii. Jest, chvála Pánu Bohu, zdráv, než přeceh velmi zarmoucenej pro svou nejmilejší Bětušku, jistě praví, že musí dlouho hledati, než po svý vůli se tak ožení,ch jak jest ta paní jeho šetřila. Nad Zuzrličkou3 má pan syn převeliký zalíbení a tak se nad ní hrubě těší, že je tak přemilá, než ještě nic nemluví pořádně, než tak některé slovo řekne, až jí Pán Bůh svazeček jazyka jejího rozváže.Posílám Ti teď psaní od pana syna. Můj Bože, což mi se zdá hrubě přepadlej a změn[ěn]ej, tak ňákej mi se zdá oi mnoho menší osoba než prvy. Bože, račiž ho sám pro to dítě pozdraviti! Pravil pan Tajch,4 že jest pan syn víc než o malou píď tenší a subtilnějšíj než prvé, mnoho minulý rok těžkostík a zármutku vystál; Bože, rač dáti tento potěšitedlnější rok! Na vojnu, smejšlím, že přeceh pojede, čeká každou hodinu svýho adjutantal od J. M. C.5a Mám z toho velikou radost a nerada jsem, že zase bude soldátem; což jest měl pan syn velice dobrou příležitost pod J. M. králem španihelským,5b ale nemohl od císaře dosáhnouti povolení, aby tam mohl sloužiti. Pán Bůh rač pro svý milosrdenství sám všeckno říditi podle vůle svý svatý a co by k dobrýmu pana syna bylo!

S panem Tajchem znamenitě jsem. Pěkně hledím všelijak, abych mnoho o Tobě s ním zmínky neměla, než se panem synem mnoho o Tobě rozprávíme; jest p. rytmistr za hofmistra, štolmistra a in summa všeckno řídí panu synu, nevím, jak se zde dlouho zdrží, potom Pán Bůh vládne, kdy ho ohlídám.

Že jsi již, mý nejmilejší dítě, ten vexlm dostal i pan Rašín, budiž Pánu Bohu věčná chvála, tak jsem tomu převelice ráda. Píšeš mi, že jsi mi 15. Januarii o tom psal a i kvitanci Ty i pan Rašín na týž peníze dal, až po tuto hodinu jsem takovýho psaní nedostala, jáť nevím, kdeť se ty psaní zadržují; taky já Ti každou sobotu píši, jakož taky dnes dvě neděle [jsem] Ti zase jinší vexlbriffposlala. Znamenitě jsem se starala, aby[s], můj nejmilejší Humprechte, netrpěl ňákýho nedostatku, neráda bych, aby[s] se měl zle míti, když jsi Ty Pána Boha bojící a všemu ctnýmu,e šlechetnýmu se učíš, zdá mi se, že bych sdtebou mý srdce na dvý rozdělila.

J. M. paní Rašínová jest zdráva nyní na Chotěboři.6Přijel sem tento tejden pan Romháp.7 Psaní, který jsem J. M. paní svědčící s Tvým" dostala, jsem J. M. panu Romhápovi poslala; to můj Pán Bůh ví, žeť jak od J. M. paní tak taky od pana Rudolfa psaní posílám. Píše mi J. M. paní, že nedostává psaní, nevím, čímjest to, za mnou konečně nezůstávají, každý nebo panu Romhápovi nebo paní pošli, nebo[ť] mi paní Rašínová psala, abych je jen tam dodávala, jakož taky dnes týden jsem po panu Jezberovským poslala.

Mý roztomilý, nejmilejší dítě! Psala bych Ti víc, nemám kdy, čekám k sobě v zejtra bohdá hosty, pány syny oba dva8 a tak[y] některý jin[ý] dobrý přátely; konečně Ty v mým srdci nejvzácnější host, an není toho okamžení,o abych já na Tebe nevzpomínalap a Tobě tak mnoho dobrýho nevinšovala jako duši svý. Heřman, Zuzrlička, panna teta svejmi poslušnejmi službami se poroučejí a tak mnoho dobrýho žádají, co v světě nejlepšího bejti může. S tím Tě, mý přenejmilejší dítě, Pánu Bohu v jeho svatou ochranu poroučím. Psáno z Prahy, 23. Februarii 1647.

Tvá upřímná máteř do smrti

Z. Č.

Poznámky

a zlejm,

b škodnejm,

c mejm upřímnejm mateřskejm,

d z

e cnýmu,

f vod,

g wint cwartyry,

h předce,

ch vožení,

i vo,

j suptilnější,

k těškostí,

l ajutanta,

m vekxl a pod.,

n Tvejm,

o vokamžení,

p nespomínala.

1 Viz předchozí list.

2 Zikm. Myslík.

3 Svou dcerkou.

4 Viz shora l. IX., p. 2).

5a Ferdinanda III.

5b Filipem IV. (1621-1665).

6 To bylo zboží pana Jaroslava Sezimy Rašína z Ryzmburka kdysi.

7 Václav Robmháp ze Suché, kdysi posel Valdšteinův k Feuquiérovi, později jeden z těch, o jejichž výpovědi se opřelo odsouzení vévody Frýdlandského stejně jako o výpovědi jeho přítele Jaroslava Sezimy Rašína z Ryzmburka.

8 Myslíka i Kapouna.

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 9. března 1647.