Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

V.

H. J. Černín matce 10. září 1638.

Vašnosti, má ze všeho světa nejmilejší paní paní mamičko, od všemohoucího Pána Boha Vašnosti vinšuji všechno nejlepší dobrý věrně a upřímně rád.

Nemohl jsem toho pominouti, abych Vašnosti neměl s tímto malým psaníčkem navštíviti a o zdraví vašnostiném přezvěděti, kterak se na zdraví svém račtea míti. Já, chvála Pánu Bohu všemohoucímu, spolu s panem hofmistrem1 zdravi zůstáváme a já se pilně už posavad učím. Pán Bůh rač dáti, abyste s J. Milostí panem otcemb, sestřičkami i se všema zdrávi býti ráčili! Pán Bůh rač dáti, abyste s Jeho Milostí panem otcemb v brzkém zase v dobrým zdraví sem přijeti ráčili: Na to s velikou radostí očekávám. Zde novýho dokonce slyšet nic není. Rád bych Vašnosti něco psal. Vašnosti poslušně poníženě prosím, račtea se tak mnoho ponížiti a ode mně slečen2 [i] Heřmaníčka3 nastokrát pozdravovati, že, dá-li Pán Bůh, brzo se spolu shledámec. S tím se Vašnosti i Jeho Milost panu tatíčkovi já i pan hofmistr co nejponíženěji poroučíme. Actum v Praze 10. Septembris 1638.

Vašnostin nejponíženější syn a služebník až do smrti Humprecht Jan Černín z Chudenic. později provd. Myslíkové, a Evy Polyxeny, pozd, Kapounové.

Poznámky

a rašte,

b votcem,

c schledáme.

1 Viz list č. I., pozn.1).

2 Sester Humprechtových Alžběty,

3 Bratra Humprechtova Heřmana Václava.

zpět na obsah - Další: H. J. Černín matce 7. září 1641.