Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

LIII.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 27. dubna 1647.

Urozený pane, pane a můj hrubě nejmilejší synu, Pán Bůh rač Té na duši i na těle ve všem všudy dobrém posilňovati a dáti summou všeckno nejlepší dobré, toho Ti upřímně vinšuji. Mý přemilý dítě! Psaní datirovaný v Paříži 26. Martiia 1647 jsem 22. Apnlisb dostala. Nikda mi nepíšeš, jsi-li zdráv a jak se máš; já jsem, chvála Pánu Bohu, se všemi zdráva mírně, Pán Bůh račiž Tě taky pozdraviti a nám toho svatýho pokoje, jestli v tom vůle jeho svatá, popříti! Můj nejmilejší synu, žádost Tvou o vexl'jsem přijala a již i polovici 6. Aprilisb poslala, dá-li milej Pán Bůh, o[d] dneška za tejden, to bude bohdá 4. Maji,d Ti druhou polovici, oč píšeš, poslati s pomocí boží míním, dej milej Pán Bůh, aby[s] týž peníze ve zdraví, v štěstí dostal a je spotřeboval a bohdá šťastněe domů přijel; co Ti o Tvou jízdu1 můj nejmilejší pan syn2píše, z příležejícího psaní porozumíš. Můj přenejmilejší synu, pro Boha Tě prosím, nedávej se v žádný nebezpečenství a hleďtef pilně se vyptati na bezpečnost, nebo jest nyní divně v tom přebídným světě. Zdeť hrubě o svatým pokoji rozprávějí, že by již měl zavřín bejti, dejž jej milej Pán Bůh! Někteří nehrubě [jsou] rádi, ale zase na tisíc tisíců lidu se tomu radujeme a těšíme, že nám Pán Bůh jednú ráčí z těch těžkostíg pomoci. Psala bych Ti ráda víc, ale dnes jsem počištění3 přijímala a vzejtra bohdá žilou pouštěti budu, dá Pán Bůh, přes tejden Ti to nahradím. Novýho tak nic mnoho není, kromě těžkostí,g soužení a naříkání, též že jest generál Gallash umřel,4 praví na kámen, že jest sch odpuštěním v měchýři měl kámen velkej, špičatej a ten že jest měchéř probodl, ihned že umřel; jaksi mistrně jmenujíi, kdo zase generálem bude. Náš pan nejvyšší5 až posavád v Táboře čeká času co hus klasu, čeho čeká, toho bohdá s radostí dočeká, převelice mu se na vojnu nechce. Heřman, Zuzrlička svejmi poslušnejmi službami se Ti poroučejí i panna teta. Pánu Bohu v jeho svatú ochranu Tě porúčím. Psáno z Prahy 27. Aprilisb 1647.

Z. Č. z H.

P. Rašínovi 2 psaní posílám a pana hofmistra velice hrubě pozdravuji. Pan Aleš Vratislav slouží slečně Lažanský;6 o Tvou lásku7 mám častý ptaní, pravím, že nevím, co myslíš, nebo že jsem daleko od Tebe.

Poznámky

a Marci,

b Aprillii,

c vekxl,

d Majii,

e šťasně,

f hledite,

g těškostí,

h Calas,

ch z,

i menují.

1 Nazpět z Francie.

2 Myslík.

3 Projímadlo.

4 Matyáš hrabě Gallas, známý, povětšině však málo úspěšný císařský generál z dob třicetileté války, zemřel ve Vídni 25. dubna 1647 ve věku 63 let.

5 Myslík.

6 Pan Aleš Vratislav z Mitrovic, o němž byla řeč již shora v listě XLIV., p. 8), si vskutku vzal za ženu Lidmilu Maxmiiiánu Lažanskou.

7 T. j. patrně ještě jednou Elišku Berkovou z Dubé, o níž jsme mnoho slyšeli shora.

zpět na obsah - Další: LIV. Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 25. května 1647.