Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

LXXVII.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 22. února 1648.

Urozený pane, pane a můj hrubě nejmilejší synu, pane Humprechte! Pán Bůh rač Tě sám mocnou pravicí svou na duši i těle mocně chrániti a všeckno dobrý zde časně i věčně dáti, toho Ti upřímně vinšuji. Mý nejmilejší dítě! Nemohla jsem toho pominouti, abych Tě tímto psaníčkem neměla navštíviti a přezvěděti, jak se míváš. Já, děkuje Pánu Bohu, se všemi svejmi mírně zdráva jsem. Pán Bůh rač Tebe taky pozdraviti a všeckno dobré při tom šťastným,a brzkýmb domů navrácení dáti, neboť na Tebe sc srdečnou radostí očekávám a hrubě se těším. Vinšovala bych, abych mohla Tebe nejprvičky na Radeníně uhlídati, ale bojím se, že s těžkemd se státi bude moci, nebo počínají tam poddaní stonati. Pane Bože, rač jich sám pozdraviti, taky opravdu,e když poddanejch není, jest bez nich velmi těžko.d Mezi tím Ti bohdá ještě budu psáti, jak dáleji bude. Evička1 taky již v 5 nedělích se do šesti nedělf strojí. Mý nejmilejší, přemilý dítě, já jsem Ti poslala 11. Januarii vexlg na 200 škud, 8. Februarii opět na 200 škud, druhej na 300 škud, který mi pan Verdemon zapůjčil, opěty 15. téhož na 200 škud, nepochybně, že jsi sc boží pomocí již to všeckno dřívěji, než toto mý psaní přijde, dostal, a tak vždy s velikou radostí a potěšením, můj nejmilejší synu, Tě očekávati bohdá budu. Požehnejž Ti Pán Bůh tý cesty a dejž Ti Pán Bůh za tovaryše cesty Tvý anděly svý svatý, kterýž by Tě všudy na duši i na těle chránili a v dobrém posilňovali! Včera byl u mne pan Rašín,2 srdečně jsem ho ráda uhlídala, zdálo mi se, jako bych částkuh Tebe viděla. Bůh ví, mi se dobře líbí. Víc než hodinu u mne byl; zmínil se, že jest ten doktor v Benátkách3 umřel, a též o ty věci, které jste v Benátkách koupili, že posavád zdetky nejsou, kde musejí zůstávati. Tak jsem jemu rozuměla, že skrze toho doktora měly do Žitavy4 a z Žitavy sem dodány bejti, a posavád nic mi žádnej neodvedl. Přecech se na to [třeba] ptáti časně, když o tom budeš věděti, učiníš dobře, již jak nejlíp budeš rozuměti. Byl by[s] dobře učinil, aby[s] mi byl napsal, jak daleko jsi od těch svejch věcí z Paříže poslaných zaplatil. Vzkázali mi Verdemon, že mu píší z toho města Sankt Gali,6 co se má ještě dáti a zaplatiti. Nevím nic, mnoholiť toho bude. Moji všickni Tě pěkně a poslušně svejmi službami pozdravují. Zde tak nic novýho mimo souženosti není, kromě to, že jest náš milostivej, pobožnej pán a císař ráčil tento tejden, začnúce 17. dito, pořád 4 dny na hradě Pražským modlení všechněm svejm věrnejm poddanejm pánům i paním naříditi, též duchovním i městskejm lidem, jako i svejm lidem až pod toho nejmenšího kuchtíčka. Předně pan kardinálj 6 na zemi klečel od 8. až do 9. hodiny, potom J. M. C. ráčil sám pořád před velkým oltářemk od 9. až do 10. hodiny na zemi klečeti, pobožně se modliti, potom jinší pořád panstvo, jak po vyšších jde, hodinu a tak, až se vypořádali, i též fraucimor. Mezi nimiž také já jsem byla a svou hodinu od 3 až do 4 po poledních měla, tak že všeckny 4 dni jsou všeckny hodiny s velikou pobožností stráveny. Po 4. pak hodině na večer, tu pan kardinál začal letanii o Kristu Ježíši zpívati a potom žáci zpívali a muzika J. M. C. hrála. Po letanii se šlo s procesím po kostele svatýho Víta, nesouce pan kardinálj velebnou Svátost, J. M. C. za ním a jinší panstvo. Pán Bůh račiž předně jak J. M. C. uslyšeti, tak nás všeckny hříšné, nehodné, zarmoucené, soužené lidi a pomoziž nám milej Pán Bůh z těch všech těžkostí,d abychom mohli jeden každej při svým bejti a živnůstky svý opatrovati! S tím Tě, mý přenejmilejší dítě, Pánu Bohu v mocnou ochranu boží poroučím. Pán Bůh rač naše brzké shledání v dobrým zdraví popříti! Psáno z Prahy 22. Februarii 1648. Tvá upřímná matka do smrtil

Z. Č.

Já jsem dnes tejden i dnes dvě neděle nedobře datum položila. Opěty mám dáti 3 koně z svejch statků; z Mitrovic, vím, žeť asi 1 a z Kostomlat taky.7 Praví, že budou platit je. Co jsme prvy dali, to že nám na tom platu, co zm piv dáváme, porazili. Dejž nám Pán Bůh ten svatej pokoj!

Poznámky

a šťasným,

b brským,

c z,

d těškem a pod.,

e vopravdu,

f 6 neděl,

g vekxl,

h částu,

ch předce,

i skázal,

j cardynal,

k velkejm voltářem

l místo posledního slova opět tři křížky,

m s.

1 Kapounová.

2 Spolucestující Humprechta Jana z Italie a Francie, o němž byla mnohokrát řeč.

3 Dr Hartig - sr. list XI., p. 3).

4 Dr Hartig pocházel ze Žitavy a měl tu patrně svoje příbuzné.

5 Sankt Gallen - Sv. Havla ve Švýcarech.

6 Harrach.

7 Sr. list XI. p. 5).

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 7. března 1648.