Česká čítanka - Komenský- Centrum sec. -

Předmluva vydavatele k Výhostu světu

Dodatkem k IX. kapitole "Hlubiny bezpečnosti" jest vyznání toto, v němž člověk neštěstím stíhaný, vrátiv se opět v centrum smilování Božího, z něhož vyšel, odříká se veřejně před světem a lidstvem všeho spojení s nepravostmi a děkuje Bohu za pomoc, jíž mu poskytl při povznesení z nízkosti obyčejného světa. Přirozeno je, že ve vyznání takovém leckde se užívá výrazů silnějších a příkřejších nežli v pouhém uvažování.

Poměr k Centru patrný jest již z nápisu, mimo to však užil tu Komenský Andreaeova spisu "Veri christianismi solidaeque philosophiae libertas ac oppositum ei mundi servitium" (vyd. ve Štrasburku r. 1618), kde zvláště v části III., na str. 146-162. spisovatel vyčítá 37 slabostí tohoto světa.

Vydání I.-III., a V. při "Hlubině bezpečnosti":

Vyd. I. v Lešně 1633, ve 12°, na str. 195-208.

Vyd. II. v Amsterodamě 1663, ve 12°, na str. 118-128.

Vyd. III. v Kutné Hoře 1785, v 8°, na str. 149-160.

Vyd. IV. v Hlasateli Jana Nejedlého, díle IV. (1819), na str. 520 sl.

Vyd. V. "Výhost světu, kterýmž jeden z utrápených, všemi metlami světa stíhaných, kolotáním rozličným zmatených, avšak do středu milosrdenství Božího již zase uvedených a Bohu na všecku jeho vůli cele oddaných, nehodných Ježíše Krista služebníků, ode všech nepobožných, zemstvem zapáchajících atd. V Praze-Karlíně 1864, v m. 8° (při Hlubině bezp.), na str. 219-235.

Vyd: VI, s původním titulem, v Praze, nákl. Spolku Komenského 1878, str. 12.

Výňatek u Fr. Slaměníka ve sbírce "Komenský ve svých spisech" XVI.: Pro vitio - Povstaň, aby soudil zemi (str. 325).

Výňatek u L. B. Kašpara, "Památce Komenského": "Nechlubím se lidmi" (str. 47).

Text vydání tohoto podává se podle I. vydání lešenského z r. 1633.

Jan V. Novák.

zpět na obsah - Další: Věnování