Česká čítanka - Komenský- Haggaeus red. -

Kapitola první

Jaká by měla býti církve dokonalost podlé toho, jakž ji Pán Bůh zaopatřil

Církev jest zástup lidí vybraných z světa, kteříž slovem a Duchem Božím osvíceni jsouce a tak Pána Boha svého právě znajíce a jemu podlé vyměření jeho vůle příjemně sloužíce, k věčnému s Kristem v nebi bydlení a kralování se připraví. Za kteroužto příčinou tatáž církev slove dům Boha živého, město svaté, Jeruzalém nebeský od Boha zstupující, království svatých pod nebem, království nebeské, království nepohnutedlné, v němž přebývá světlo, spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Z čehož ze všeho (a co více v tom smyslu Písma o církvi vypravuji) patrné jest:

  1. Že v církvi býti má jasné světlo známosti a povědomosti všech tajemství království Božího; nebo tmy přikrývají zemi a mrákota národy (dí prorok), ale nad Sionem svítí sláva Hospodinova, odkudž se obyvatelé církve nazývají synové světla a synové dne, jimž dáno jest znáti tajemství království Božího; což sobě více nad svět vážíce, svatí Boží říkávali: Blahoslaveni jsme, Izraeli, že, které věci libí se Bohu, zjevil nám! Item: Ach, jak převelmi drahé jest milosrdenství tvé, Bože, nebo v světle tvém světlo vidíme.
  2. Že v církvi býti má svattost života, nad jiné všecky lidi. Nebo proto Kristus církev zamiloval a za ni sebe samého vydal, aby ji posvětil a očistil a postavil sobě slavnou, nemající poskvrny, ani vrásky, ani co takového, ale aby byla svatá a bez ouhony, jakož i slově svatá církev a oudové její svatí Boží a stromové spravedlnosti.
  3. Že v též církvi býti má svornost dokonalá a spojení srdcí nerozdvojitedlné, proto že všickni jsou jednoho duchovního Kristova těla oudové, v jedno tělo pokřtění, v jeden duch zapojení, všickni spoluměšťané svatých a domácí Boží, nýbrž všickni synové a dcery Boží a spoludědicové Kristovi, jakož se o první apoštolské církvi tak svědčí, že všeho množství toho bylo srdce jedno a duše jedna. Toho všeho Kristus, z světa se ubíraje, církvi své na Otci žádal: Otče můj, já slova, kteráž jsi mi dal, dal jsem jim; a oni je přijali a poznali i uvěřili. Protož posvětiž jich v pravdě své, nebo slovo tvé pravda jest. Item: Otče svatý, ostříhejž jich ve jménu svém, aby žádný nezahynul, a aby jedno byli všickni jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli.
  4. K té potřebě i zákon psaný církvi své vydal, v němž jest o celé vůli Boží zpráva dokonalá, moudrost dávající neumělým, osvěcující oči, od něhož uchylovati se nepotřebí na právo ani na levo; a slíbil býti slunce a pavéza a uděliti milosti a slávy všechněm chodícím v upřímnosti. A chtěje, aby usilovali zachovati jednotu ducha v svazku pokoje, vyhlásil je býti jedno tělo a jeden duch, povolav zároveň k jedné naději pod jednoho Pána, jedním křtem, v jednu víru, k jednomu Bohu a Otci všech, kdož jest nade všecko a skrze všecko a ve všech. A nařídil v církvi služebníky a náměstky své, kteříž by ukazovali cestu pravou a byli strážní domu jeho a hlásní města jeho, a svěřil jim klíče království nebeského, a dal jim do rukou hůl kázně, aby z řádu vystupující zase napraveni byli. O jakémž církve své zaopatření sám Bůh mluví; takto příkladně dí: Vinici má Hospodin na vrchu úrodnou, kterouž ohradil, a kamení z ní vybral, a vysadil ji vinným kmenem výborným, a vystavěl věži uprostřed ní, také i pres v ní vzdělal. Nyní tedy (dí dále), obyvatelé Jeruzalémští, suďte mezi mnou a vinicí mou! Což jsem ještě učiniti měl vinici své, čehož bych neučinil?

zpět na obsah - Další: Že naproti tomu církev plna neřádů bývá, bludů totiž, roztržek a hříchů