Česká čítanka - Komenský- Haggaeus red. -

Kapitola desátá

Jak a neb podlé jakého pravidla církev napravována býti má

Jak pak a podlé čeho církev zašlou napravovati, kde a od koho o to radu bráti? K zákonu a k svědectví volá Pán Bůh. Proč? Proto, že Hospodin jest soudce náš, Hospodin ustanovitel práv našich, Hospodin král náš, hledejte a čtěte v knihách Hospodinových, co ústa Páně přikázala. Tak činil Joziáš, že zákona Božího se doptav, a jak daleko tehdejší Božích služeb způsob od prvního Božího nařízení ustoupil, vyrozuměv, podlé zákona Božího je napravil. Tak Ezdreáš s Nehemiášem po svém z Babylona navrácení knihu zákona před sebe vzali, v uši všeho lidu ji čísti dali, a jak tam co našli, tak podlé toho postupujíce služby církevní konali a spořádali. Kdež i toto u figuře se stalo, že, majíce zase vystavěti zkažený chrám, na gruntech starých jej založili pro ukázání, že kdykoli ku porušení přijde církev a napravována býti má, podlé prvních základů svých má býti napravována. A semť přináleží Boží rozkaz: Vyptejte se na stezky staré, a jděte cestou dobrou, a naleznete odpočinutí. Tak Kristus, když chrám Jeruzalémský výčišťoval nápisův, když neřád, při stavu manželském napravoval; na první ustanovení se odvolával. Tak apoštolé, když reformací činili, obřízku, soboty a jakékoli ceremonie neb tak scestné smysly skládali, písmo vedli za základ, ačkoli, že z Ducha Božího mluvili, víru a credit měli. Konstancius císař, svolav na concilium do Nicee biskupy, položil jim do prostřed Biblí, poroučeje i prose, aby tu za soudce a rozeznavatele svých rozepří měli. Jak by tedy i nynější po těch Antikristských nečistotách církve obnova státi se měla, k tomu ne mozek nětčí náleží, než Bible svatá a první skvetlé církve příklad. Což aby ex scriptura, scriptis patrum et conciliorum decretis šťastně vyhledané, moudře spořádané, vroucně oblíbené a prospěšně uvedeno býti mohlo, Bůh k tomu ducha těch, jimžto náleží, vzbuditi a nastrojiti rač pro slávu jména sváho věčně požehnaného. Amen.

zpět na obsah - Další: Že nyní církev reformací potřebuje