Česká čítanka - Komenský- Haggaeus red. -

Kapitola šestnáctá

O ceremoniích, jaké v církvi mají býti

Připomíná Bůh u Ezechiele lidu svému, co jim dobrého učinil, připodobňuje je děvečce chudé, ode všech opuštěné, nad níž on se smiloval, ošetřil ji, odchoval sobě, a snoubiv se s ní, ozdobil ji sobě rouchem krumplovaným a ozdobami drahými, jakými se líbilo jemu, ale na kterýchž ona nepřestávši, nadělala sobě více ozdob, rozličných barev, zlatých a stříbrných obrazů, s nimiž smilnila. Kdež patrné jest, že rouchem krumplovaným, perlami a jinými těmi ozdobami zevnitřní ceremonie (kterýmiž sobě službu svou v lidu tom patrně byl okrášlil) míní případné. Nebo jakož člověk bez roucha nyní v stavu pádu býti nemůže, tak bez ceremonií zevnitřní služba Boží v této smrtedlnosti; nýbrž jako roucho člověku počestnosti, patrnosti, ozdobnosti a líbeznosti přidává, tak ceremonie službám Božím. Protož z toho, co tu Pán Bůh o lidu svém mluví, toto jde:

  1. že církev nějaké své ceremonie míti má, rovně jako matrona šlechetná roucho a ozdoby své;
  2. že ty ceremonie mírné býti mají, tak aby se nevěstčí nějaká bujnost neukazovala;
  3. že ceremonie nejmírnější a nejslušnější jsou, které jsou: ode Pána vydány, byť i sprostné byly; nebo nevěsta muži svému okrášlena býti má;
  4. že jest nebezpečné církev mnohými slibnými ceremoniemi okrašlovati, poněvadž církvi Izraelské k modlářství a pověrám posloužilo, a neb aspoň k marnosti jakési a jalovosti sloužilo; nebo i roucho příliš ozdobné jestliže ne chlípnosti, tehdy aspoň nádhernosti i pýchy podnětem jest;
  5. že, vloudí-li se kdy do církve takové zbytečné, nevěstčí ozdoby, v čas veřejného pokání a reformací odklízeti se mají, proto že Bůh z prostředku modlářů vycházeti a nečistého se nedotýkati poroučí, nýbrž poroučí všeliké tvárnosti zlé ucházeti. Tím úmyslem pobožní reformátorové v Starém zákoně (jakž v kapitole 7. doloženo) zbytečné oltáře bořili, výsosti a háje kazili, obrazy vymítali a všelijaké podešlé zlé zvyklosti zastavovali, až Jozafat i hada měděného (ačkoli z rozkazu Božího byl udělán) zkazil, aby památka i occasí modlářství vyzdvižena byla. A Kristus sám svou rukou chrámu Jeruzalémského zvyklé pověry a svatokupectví vymetal.
  6. A ze všeho toho jde: Poněvadž Babylonská nevěstka nevěstčinými šperky svými (jakž v nich v Zjevení vymalována byla) zanečistila dům Boží, a Pán Bůh již nyní (jako i na starou onu Izrahelskou zpronevěřilou pannu) prchlivost svou vylil, a hlas zpěvů a plesání jich přestati má: mysliti tedy jest pobožným církve obnovovatelům, aby, pokudž možné, ani památky nevěstčích jejích smilných ohavností nenechávali (totiž cokoli, že ne od apoštolů ani od prvotní církve, ale z porušeného papežstva jest a modlářstvím zapáchá, prokázati se může, z církve Kristovy vymetali), tak aby, jakž v Zjevení předpovědino, manželka Beránkova v nové, čisté a stkvělé roucho oblečena byla. - Efraime! co že tobě již do model? dí Bůh.

zpět na obsah - Další: O svornosti, a nejprve o příčinách k ní dávajících