Česká čítanka - Komenský- Haggaeus red. -

Kapitola dvacátá šestá

Napomenutí k lidu křesťanskému

Na čtyři vás nyní houfy dělím, křesťanský lide. První jste, kteříž světlem evangelium právě osvíceni a v Krista vkořeněni byvše, v vichřici předešlého pokušení bez vyvrácení jste ostáli. Druzí, kteříž mdlejší byvše klesli jste, a však pádu svého litujete a povstati žádáte. Třeli mrtvělí, na obě nohy kulhající, jimž vše jedno jest. Čtvrtí, kteříž jste se od dětinství papežstva, jiného neznajíce, drželi. (Patrně [o] houfu Jidášů proklatých, kteří dobrovolně, vědomě, zoufale od poznalé pravdy odpadše, jí se protivili a rouhali, jiných věřících vražedně trápiti pomáhali, nic mluviti nebudu, proto že Písma za ně se modliti brání. Božímu soudu tedy poručeni buďte, a k tomu láska naději míti velí, že takoví nemnozí jsou, a kteří jsou, strach, že je zachvátí prchlivost hněvu Božího, než jich napomenutí číkoli dojíti moci bude).

K vám tedy napřed se obracím, věrný Boží lide, kteříž jste v pokušení dobrý boj bojovali, víru a dobré svědomí zachovali, tak že kolena vaše se neskláněla Bálovi, a znamením šelmy jste se nepoškvrnili. Z toho spolu s vámi se těše, klekám před Otcem Pána našeho Ježíše Krista, diky čině za vás jemu, že vás zmocnil všelikou mocí podlé sily slávy své k tomu, abyšte bez úhony stáli až ke dni tomuto Ježíše Krista. Dobrořečtež i vy sami Bohu svému, a ohlašujte hlas chvály jeho, že zachoval při životu duši vaši a nohy vaše od poklesnutí, tak že, ač vás uvedl do léče, a krutě ssoužil bedra vaše, a vsadil člověka na hlavu vaši, a dal vám vjíti do ohně a do vody, však zase vás uvedl do rozvlažení. Blahoslavení vy, že jste bděli a ostříhali roucha svého, aby se neukázala hanba vaše! Blahoslavení, že jste Achabovi a Jezabel nepomáhali bořiti oltářů Božích a mordovati proroků jeho! Blahoslavení, že jste opouštěli města svá, když Jeroboam modlářstvím poskvrnil zemi, a pro Krista opouštěli domy, rolí, manželky, dítky, sestry, bratří; nebo stokrát vám nahrazeno bude, zde i věčně. Blahoslavení vy, že jste strpěli rozchvátání statků svých s radostí! Blahoslavení, že jste snášeli vězení, do nichž vás umítal Satan, abyšte zkušeni byli. Blahoslaveni jste, že jste svítězili nad šelmou a raději se zbavili kupování a prodávání, nežli byste přijali znamení šelmy. Blahoslaveni, že jste se raději opovážili palčivosti peci, než byšte se klaněli bohům cizím! Radujte se a veselte se, nebo vám z milosti dáno jest nejen v Krista věřiti, ale pro něj i trpěti! Radujte se a veselte se, nebo vás Hospodin má za svůj klenot! Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná bude v nebesích! A však znejte, že jste svítězili ne vy, než moc Boží v vás, poněvadž on jest, kterýž buď nedopouštěl nad možnost, neb způsoboval z pokušení i vysvobození tak, že jste mohli snésti. Protož oslavujte Pána, že dobrý jest, že na věky trvá milosrdenství jeho! Ó nebuďte vysokomyslní, ale bojte se!

Vy pak, kteříž jste pro zachování domů, rolí, života po Jeroboamovi, Achabovi a Jezabel ustoupili, nýbrž pro samé volné prodávání a kupování šelmě se poklonili a znamení její přijali, kvilte a plačte, styďte se a hanběte, lekejte a děste, nebo není věc malá, jíž jste se dopustili, poznalou pravdu a v ní Boha k zalíbeni lidem neb pro bázeň lidí zapřevše. I nevěděli-liž jste, jaký ortel na všecky šelmě se klanějící a znamení její přijímající vynesen jest? Aj, teď stojí hrozný a strašlivý ortel Boží (před nímž ať svadnou a chřadnou vnitřnosti vaše, nebo jste jeho účastna učinili), teď stojí: I ten (prý) každý píti bude víno hněvu Božího, kteréž jest nalito do kalichu hněvu jeho, a trápen bude ohněm a sírou před obličejem angelů svatých a před obličejem Beránka a dým muk jejich vstoupí na věky věků, a nebudou míti žádného odpočinutí dnem ani nocí, kteříkoli se klaněli šelmě a obrazu jejímu. Nebo zde jest trpělivost svatých (totiž tu se jí ostříhati mělo). Zle jste učinili, ó Petrové, že jste maličkého exámenu a průby udatně nevystáli, vrátným biskupovým a těm, kdož se u ohně světa zhřívají, ustrašiti se davše! Zle jste ovšem učinili, vy Jidášové, kteříž jste Pána svého s věrnými sluhami jeho zrazovati, jímati, trápiti pomáhali, kteříž soudu Božímu poručeni buďte. Ale vy, Petrové, kteříž jste ne ze zlosti, než ze mdloby přelštěni, domnění ústy, ne srdcem Pána svého zapřeli, nezoufejte, nýbrž těšte se, že on, věčný Spasitel váš, za vás se modlil, aby víra vaše nezhynula, jen toliko jestli že s Petrem poznáváte a litujíce oplakáváte pád svůj, nebo hojné jest u Boha našeho slitování a odpuštění. Synové Izraelští (tak Ezechiáš k spronevěřilým Izrahelským, když králům svým k vůli od čistého náboženství byli odstoupili, mluvil), obraťte se k Hospodinu Bohu svému, a obrátíť se k vám ostatkům. Podejte ruku Hospodinu, a poďte zase do svatyně jeho, a služte jemu, a odvrátí od vás prchlivost svou, nebo milosrdný jest a dobrotivý. Pán po vzkříšení svém napřed ptal se po Petrovi, ačkoli on bál se a styděl se; tak my, Kristovi služebníci, při tomto povstání církve lidem se ukazujíce, po vás, Petrové, se ptáme, a kteřížkoli kde jste plačící a pyčící pádu svého, k vám s Kristem pravíme: Pokoj vám! A s Samuelem vám, prohřešilý Boží lide, také mluvíme: Nebojte se, neb co jste učinili všecko toto zlé, však jen se navraťte, a již opět neodstupujte od Hospodina, ale služte jemu celým srdcem svým. Neopustíť zajisté Hospodin lidu svého pro jméno své veliké, nebo zalíbilo se Hospodinu, aby vás sobě vzdělal v lid svůj. Od nás také odstup to, abychom měli hřešiti proti Hospodinu a přestávati modliti se za vás, nýbrž navoditi vás budem na cestu dobrou a přímou; jen toliko bojte se Hospodina celýnj srdcem svým, nebo vidíte, jaké věci učinil s vámi. Protož děkujte tomu, kterýž vás neopustil v pokušení, a kterýž vás k času tomuto milostí dochoval, ješto jiné mnohé vám podobné morem, mečem prchlivě pohubil a času pokání jim dočekati nedal. Protož vy obrátíce se posilujte bratří svých a nahrazujte toto své vychýlení statečnou opravdovostí na cestách Božích.

Vy pak neustavení, kteříž pro hloupost a zatemnělost mysli posavad nevíte, Hospodin-li či Bál Bohem jest, než kulháte na obě nohy, s tou stranou, jenž vítězí, smejšlejíce, věztež a rozumějtež, že nyní rozsudek učinil Hospodin mezi námi, služebníky svými, a mezi oněmi Bálovými otroky, kteříž s námi o základ zápasili dovésti chtíce, že zahanbí nás a dovedou, že se nám neozve Bůh náš, až i vyhlazeni budeme. Ale vy, Eliášové, kteréž pudila horlivost Hospodina zástupů, a kteří jsme koli neskláněli Bálovi kolen svých, volali jsme k Hospodinu Bohu svému, že on jest Bohem. A aj, stalo se, přijal Bůh oběti lidu svého, vyslyšel volání a seslav (ačkoli se prodlelo přes poledne, aby patrnější byli skutkové jeho) oheň prchlivosti své z nebe, spálil kamení, prst i vodu. Protož dejtež Hospodinu Bohu našemu čest, a padajíce na tváře své volejte: Hospodin jest Bohem, Hospodin jest Bohem! I přijde na vás déšť požehnání Božího, a rozvlaženi budete.

Vy tolikéž, Babylonští, kteříž jste se zrodili mezi modlami a zlatou svou sochu, za to majíce, že jest Bůh, ctili jste, a proti těm, kdož ji ctíti pomáhati nechtěli, horlili jste a za hodné peci je soudili, vizte a poznejte, co učinil Bůh náš. Aj, oheň ukrutně rozpálené Babylonské peci vyrazil se, sehltil ty, kteříž ji rozpálili, ti pak, kteříž do ní uvrženi byli, aj, vyšli beze škody. Poznejte tehdy, že socha zlatem se třpytící není Bůh, nebo zahanbena jest, a protož vyznávejte, že sám Bůh ten, jemuž slouží v duchu a pravdě, Bohem jest. Mezitím, co svatý Petr křižovníkům Páně mluvil, to já vám: Vím, bratří, že jste to z nevědomí učinili, jako i knížata vaše, protož čiňte pokání a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, dokud jsou časové rozvlažení od tváři Páně. Čehož aby vám Bůh dojíti dal, vám upřímným srdcem žádáme.

K vám se zase vracím, vysvobozený Boží lide, a vám k reformací vaší toto z Božího zákona přednáším:

  1. Abyšte sobě napotom více milosti Boží, služebníků slova a svátostí, nežli prvé, vážili, nýbrž nyní hned za největší milosrdenství Boží to pokládali, že vám služebníky a slovo své navrátil. To zajisté že přednější dobrodiní Boží jest, nežli navrácení statků a zevnitřního pokoje, vidí se to z oné Boží k navráceným Sionským řeči: Ačkoli Pán (ještě) vám dá chleba úzkosti a vody ssoužení, však nebudou tobě více odjati učitelé tvoji, ale očima svýma vídati budeš učitele své, a ušima svýma slýchati slovo tobě po zadu řkoucích: Toť jest ta cesta, choďte po ní.
  2. Abyšte sobě lítého Antikrista s ohavnostmi jeho (od něho jste těžkého na duších svých nebezpečenství pocítili) dokonaleji než prvé, a do konce již zošklivili. Což ó byť se předešle dávno bylo stalo, nebyli bychom znovu v těch osidlech zvázli! Ohavnostmi těmi míním předně modlářství s všelijakými jeho appendixy, šperky a křtalty, ceremoniemi rozličnými, bez nichž modlářství konáno nebývá, a potom život Antikristský, Kristovu životu odporný. Bůh lidu svému, když jim zemi pohanů dával, poroučel tak: Oltáře jejich bořte, modly jejich stroskotejte a háje posekejte, rytiny jejich ohněm spalte, aby vám nebyly osidlem. Čehož když Izraelští neučinili, nevyplenil také Hospodin národů těch modlářských před nimi, nýbrž jim jich za osidla a za metlu nechal, tak že v modlářství i sami ubíhali i od týchž modlářů divným Božím dopuštěním trápeni bývali. Tak jsme my předešle učinili, že měvše Boží rozkaz: Vyjděte z Babylona, lide můj, abyšte neobcovali hříchům jeho: my jsme nevyšli, leč jen před brány mnozí, totiž ohavnosti učení odvrhavše, nechtěli jsme ohavnosti života odvrci. Tak se nám z Babylona chtělo, jako Lotovi z Sodomy, mnozí se v kráse Babylonské nevěstky předce vzhlédali, mnozí s jejími šperky milkovali, Kristovu nevěstu bezděk nimi okrašlovati chtíce; i stalo se nám, co Izraelitům, jedni po druhých bývali jsme uloveni zase, a naposledy Božím dopuštěním zmocnili se nás ti, před jichž tváří již nám byl uprostranil Hospodin, tak že, zmocnivše se nás modlářstvím svým, nejen nám vší země a všech rukou vzdělaných chrámů poskvrnili, ale i chrámů živých srdcí našich, a neb jsme do žalářů, mečů, pecí jejich padali. A protož nuže, co Izrahelští, když se kdy upamatovali, činili, i vy čiňte a proklaté modlářství z gruntu v ošklivost vezmouc, i vnady a nástrahy všecky vykořeňte, abyšte opět sobě neb potomkům přenebezpečných osidel nezanechali. Nebo blaze spravedlivému, kterýž nemá modl, dí Báruch, vzdálen bude od posměchu.
  3. Potřebí vám bude, abyšte služebníků Kristových upřímných šetřili a je sobě za vůdce zvolovali. I kteříž jsou to? dí někdo. Odpovídá svatý Pavel: Kteří tak chodí, jakž máte příklad na nás. Potřebí tedy bude, ó křesťanský lide, [abyšte] knihy apoštolů svatých čítali, a co apoštolé učili a činili, rozvažujíce, kteří tak nyní učí a činí, šetřili. Tak se nezmejlíte; neboť (prý) mnozí chodí, o nichž jsem prvé pravil a ještě s pláčem pravím, nepřátelé kříže Kristova, jichžto Bůh břicho jest, kteříž o zemské věci stojí. A takovýchť někdy sami lidé chtějí tehdáž, když k pokutám dozrávají, jako za Micheáše, o nichž prorok dí: Když, prý, kdo lehkomyslný a ošemetný, lež mluvící, totiž pletichář, říká: Budu vám kázati o víně a nápoji opojném, ten bývá milým prorokem lidu tomuto. Raději, pravím, mívají nepokojné, bouřlivé, lživé Sedechiáše, nežli tiché Micheáše neb Jeremiáše. Aj, mezi námiť to před těmito pokutami bývalo, že jsme na díle sami chtěli, aby kněží na sebe čistě lál: a s sebou válčili; takový kdo byl, byl libován; chtěl-li kdo mírnější býti, Krista a víru kázati, za pochlebníka a němého psa jmín byl. Ješto co praví apoštol? Prosím vás, bratří, abyšte šetřili těch, kteříž různice a pohoršení činí na odpor učení tomu, kterémuž jste se naučili (totiž tichému Kristovu Duchu), a varujte se jich; nebo takoví Pánu našemu Ježíši Kristu neslouží, ale svému břichu, a lahodnými řečmi a pochlebenstvím svodí srdce sprostných. Napotom tedy mezi sebou pro milosrdenství Boží netrpte těch křikláků bouřlivých, nýbrž ani jich neposlouchejte, ale šetřte těch, kteříž tak chodí, jakž na apoštolích máte příklad.
  4. A takové máte-li z milosti Boží (jakož zaslíbil je Pán Bůh z Babylona navráceným dáti), následujtež jich bez mistrování, jdou-li oni za Kristem, vy za nimi jděte. Neřád to byl předešlý v církvích našich, že sobě sami posluchači služebníky vybírali, někteří jen učených, vzáctných, zdvořilých, výmluvných, všickni pak takových, kteříž by jim tak, jak oni chtěli, uši lektali a oči pásli hledajíce. Ale to nebyl řád, nejmilejší, nebo ne ovce pastýře zpravovati mají, než pastýř ovce. Učí-li neb činí-li podlé zákona zprávcové vaši, to příkladem [apoštolů] souditi a na to pozor míti dovoléno vám jest, nýbrž dle poručení Ducha Božího povinni jste; a když služebník podlé zákona kráčeti chce, v tom jemu sáhati a vyměřovati lid moci nemá. Nechoď ty za nimi (dí Jeremiášovi Bůh) ale oni ať jdou za tebou. Podobně svrablavosti té uší (kterou jste jen vždycky [při někdejších] kázáních hledávali) nechť vás pomine pro milosrdenství Boží; jestli se vám co slova Božího buď z zákona neb evangelium přednáší, když jen v sprostnosti a přísnosti jest, věřte, že moc svou při vás věřících provoditi bude k spasení, slovem Božím od kohokoli mluveným a jakkoli v čas neb nevčas kázaným nesejde, jen budou-li srdce vaše povolná Bohu.
  5. Milujte služebníky své, kteříž vás napomínají v Pánu (a jak praví Duch Boží), velice je milujte pro práci jejich a modlte se za ně, aby jim (zvláště po tomto nyní církve zpuštění) Bůh dával Ducha moudrosti a otvíral ústa jejich k užitečnému rozhlašování tajemství Božího.
  6. Povolni buďte zprávcům svým a poslušní jich buďte, neboť oni bdějí nad dušemi vašimi (jakožto kteříž mají počet vydati), aby to činili s radostí, ne stýskáním, nebo by vám to nebylo užitečné. Protož nebývejte jako oni Izraelští, kteříž za času Jeremiáše říkali: Co ty nám ve jménu Hospodinovu mluvíš? Neuposlechneme tě! A neb prosíc o radu, když jim z místa Božího dána byla, neučinili předce. A za času Ozeášova, kdež o nich sám Pán Bůh praví: Žádný jim nedomlouvej, aniž je kdo tresci, nebo lid můj podobni jsou těm, ješto se vadí s knězem. Neboť by vám ještě tak učinil Hospodin jako oněm, že by vás zavrhl a v zemi vaší pohubil. Ale buďte jako Izraelští z Babylona navrácení, kteříž, v čemkoli jim Ezdreáš kněz napravovati poroučel, ve všem poslouchali, i ty manželky cizozemky (ačkoli bez pochyby milé) od sebe propuštějíce; a jako Efezští, Tessaloničtí a Filipenští, nad jejichž poslušenstvím a v pobožnosti prospěchem plesal apoštol, je nazývaje slávou svou, radostí svou, korunou svou. Tak budete-li činiti, zachutná sobě v vás Hospodin a požehná vám, vzdělá vás a osadí bezpečně, i budete, jako by vás nikdy nezahnal, a posílí vás, abyšte ve jménu jeho ustavičně chodili, praví Hospodin, a budete seděti jeden každý pod vinným kmenem svým a pod fíkovím svým, a nebude, kdo by přestrašil vás, nebo ústa Hospodinova mluvila. A budete jako zahrada svlažená a jako pramen vod, jehož vody nevysychají. A budete jako potrestaní, a však nezmordovaní, jako zarmoucení, a však zase se rozveselující a vždycky radující.

Ten pak, kterýž začal v vás dílo dobré, dokonejž až ke dni Ježíše Krista, a naplniž vás známostí vůle své ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní, abyšte hodně chodili Pánu ke vší líbeznosti jeho v každém skutku dobrém, ovotce vydávajíce a rostouce v známosti Boží.

zpět na obsah - Další: Napomenutí k reformátorům