Česká čítanka - Komenský- Haggaeus red. -

Kapitola devátá

Komu církve reformací náleží

Když nad sebou ustanovíš krále, dí Bůh, a on dosedne na stolici království svého, ať má při sobě zákon tento a čte jej po všecky dny života svého proto, aby se naučil báti Boha a ostříhal všech slov a ustanovení zákona tohoto. Z těch slov rozumíme, že vrchnost k tomu Bůh ustanovil, aby stráž držela nad zákonem jeho a nade vším tím, co se vedle zákona díti má; zvláště poněvadž se těm též poroučí, když by kdo řádu církevnímu urputně poddán býti nechtěl, od vrchnosti aby na hrdle trestán byl. Jakož pak toho práva vždycky všecky pobožné vrchnosti užívaly, nad řádem církve nejen ruku držely, ale jej také, když potřebí bylo, napravovaly, a Bůh tomu žehnal, jakž Mojžíšův, Davidův, Šalomounův, Azův, Jozafatův, Ezechiášův, Joziášův, Judy Machabejského, Konstantinův, Theodoziův a jiných slavní a věčné paměti i následování hodní příkladové ukazují. Extraordinarie však (když pobožných vrchností, které by se toho ujímaly, není) služebníci církve sami to činívají, jako když Kristus rozhorlil se, z chrámu svatokupce vymetal. Item apoštolé bez pomoci světského ramene církev Kristu obnovili. Téhož za času papežských temností patrný přiklad v Frankrejchu na Albigenských (jinak Valdenských) a v Čechách, na Bratřích, kteříž obojí samým řízením Božím, bez moci světské učení, život, řád, kázeň sobě napravili a do vůle Boží toho užívali. Když zajisté ti, kteříž povinni jsou, nekonají, co konati mají, snáze musí kamení volati, nežli aby neměl Bůh slaven býti a dílo jeho se konati. Modlám pak těm, v Božích věcech němým, hluchým, slepým, chromým bude běda! Vy pak mezi tím, křesťanské vrchnosti, ohlédněte se a rozpomeňte se, k čemu vás postavil Pán! Vzalť vám byl Antikrist z moci to, což vám Bůh v moc dal, církev a zprávu její, ale vzal mocí loupežnou a tyranskou. Vámť náleží, ujměte se jí zase! Nenáleží sic vám konati věcí svatých, aby vás Bůh nezbil jako Uzu, a neb malomocenstvím nezporážel jako Uziáše, ale náleží nařizovati, aby se podlé zákona dalo všecko, jako nařizoval Mojžíš, David, Šalomoun, Jozafat, a budete požehnáni.

zpět na obsah - Další: Jak a neb podlé jakého pravidla církev napravována býti má