Česká čítanka - Komenský- O Kazatelství -

Appendix

Particulae numerandi

Nejprv. 1. Za tím. 2. K tomu. 3. Nad to. 4. Přes to. 5. Dále. 6. Až naposledy.

Formule tranisitionum

Až potud o prvním.

Abychom k tomu, což nejpřednějšího jest, přistoupili.

Již zatím jiná věc k rozjímání nám se podává i v těchto slovích.

Již samých slov poslyšme. Jakž toho i to potvrzuje.

Zatím dále nás vyučuje. Zatím podává.

Nyní, což zatemněleji napřed pověděl, světle vyjádřuje.

Obzvláštně pak tuto posouditi sluší.

Ale dále nás vede apoštol.

Mezi tím musíme se i při tomto zastaviti.

Když jsme porozuměli z toho... za tím považme.

Ale ó bychom k tomu, což za druhý artikul položeno jest, přistoupili.

Čemuž abychom lépe vyrozuměli, vizme, co dále v textu následuje. Co pak to.

což jinde apoštol.

Formuliae transitionum in applicationes, per quas ex improviso ad applicationem veniaatur. Tuto máme příčinu, abychom nahlédli sami k sobě.

Ale zasedněme s sebou na počet, jak se podlé toho chováme.

Oplakání hodná jest nevděčnost lidská této milosti boží. Což tedy říci o těch, ježto...

Toto pak nejen pro ony řečeno jest, ale i pro nás: Ty jsi ten David, ten Job...

Tebe Pán Bůh bude trestati aneb milovati, jestliže tak chovati se budeš.

Když vidíme cizí neštěstí, hleďme se...

Tuto hleď potěšení, kdož potěšení potřebuješ...

Přesladká jsou slova táto, kdybychom uměli jich užívati.

Na toto boží zaslíbení můžeme bezpečně spoléhati.

Jestliže tomu tak jest, jakž jinak není, kudyž tedy my na to přicházíme, abychme tak špatnou důvěrnost k jeho otcovství měli? - Příčina.

Ale nyní svět, aby lichva hříchem byla, nechce.

Ještě teď hle hlas boží (Ezech. 18, 13).

Formulae adhibendae in occupationibus Mohl by však někdo ne bez příčiny se ptáti... Ale tuto jest (suopter) otázka.

Mohlo by tu nějaké pochybování na mysl přijíti.

Což tedy díme k tomu?

Že pak někteří mní...

Nechť tuto žádný na tá myšlení nepřichází...

Jestliže se pak komu zdá, že to neb jiné proti tomuto učení čelí, že odporné jest to povědění... že se nesrovnává s tím, což jinde Kristus dí: že tento smysl poráží...

Aniž to námi hýbati má, že apoštol jediné dí.

Si confutatio falsi subjungatur veri dogmatis confirmationi, sic:

Odtud se poráží blud těch, kteříž...

Vidí se, jak těžce bloudí...

Jak se s pravdou nesrovnává, což Antikrist...

Ne nasnadně již každý souditi může, jak daleko od pravdy se uchyluje, což...

Vystříhejmež se tedy bludův...

Pročež přebídně se mýlí, kteříž...

Nedejte se, nejmilejší, přemluviti!

Formulae consolandi

Potěšujmež se tuto.

Ku potěšení slouží.

Jak rozkošného potěšení nám podává tento text.

Neníť ukrácena ruka Páně (Izai. 59, 1).

Přijmiž každý a připusť k srdci toto potěšení, aby doufánlivě s Davidem říci mohl: Hospodin můj spomocník... (Žalm 118, 6). Může tedy každý z nás říci s Davidem: Bych i v stínu smrti chodil, nebudu se báti (Žalm 23).

Nevypouštějmež z mysli povědění Kristova: Blahoslaveni chudí... Kohož jeho břemeno a kříž hnete, obrať se k Bohu s Davidem.

Vide consolationem Rom. 8, 34 ad finem.

Formulae objurgandi

Prosím vás, nejmilejší, pročež se křesťany nazýváme?

Prosím, pomněte na pohrůžky božské!

Formulae exhortandi

Na sobě to obraťme, nejmilejší, co praví Pán.

Ale tuto nejen na Židy musíme obraceti; i k nám se vztahuje, nám mluví prorok:

Přestaňte zle činiti a učte se dobře činiti.

zpět na obsah