Česká čítanka - Komenský- Nedob. hrad -

Zavírka.

Zůstává to tedy předce, že na hradě Hospodinově bezpečné jest přebýváni, a že se pobožný člověk s Davidem ničeho báti nemá, byť i vojska nepřátel i smrt se všechněmi bolestmi proti němu se šikovaly, by se i země podvracela, a všecky brány pekla se zdvihaly, on v stínu křídel Hospodinových doufati má a vesel jsa v Bohu svém říkati: Vždycky veleslaven budiž Hospodin Bůh Izraelský, od věků až na věky.

Amen i Amen.

zpět na obsah