Česká čítanka - Komenský- Otázky -

I.

Co to jest Jednota, na kterouž Bůh předkům našim trefiti dal, i posavad z milosti Boží mezi námi zachována byla?

Jednota jest jistého počtu církví a služebníků jejich svolení a sobě vespolek zavázání k společnému a jednomyslnému ostříhání v učení čistoty a v životu pobožnosti, v obojím pak tom řádu a poslušenství, tak aby všickni o sobě vědouce, na sebe pozor dajíce, vespolek se milujíce a vedlé potřeby poučujíce, potěšujíce, napomínajíce a všelijak retujíce, skrze to opouštění sebe, zámutky a pohoršení předcházeli a všecko dobré při sobě vespolek vzdělávali. Čemuž poněvadž nedostatkové lidští, vášně a náruživosti často překážku činí a takový řád ruší, přivzata jest na pomoc kázeň svatá, skrze niž se neživí probuzují, neopravdoví ku povinnostem dohánějí, převrácenci pak ven vymítají (aby se církve tělo jako kvasem těsto nenakazilo).

Taková jednota měla by v celé církvi býti, proto že takové nařízení Kristus Pán všechněm učedlníkům svým vydal, a apoštolé kterékoli zbory zakládali, takový v nich a nejinaký řád vyzdvihovali; a bylo tak v prvotní církvi všudy. Ale že pak brzy podešlo tajemství nepravosti, pýcha kněžská a biskupská, povstaly roztržky v církvech veliké, až Antikrist opanoval a pod svou moc tyranskou uvedl všecko. Proti němuž když Bůh vzbudil Lutera a jiné, ti proti bludům více nežli proti neřádům bojujíce, na vyzdvižení a obnovení řádu zapomněli. Protož tam dělá téměř, kdo co chce; každý posluchač jest svým knězem, každý kněz svým biskupem.

Předkové naši z vnuknutí milého Boha na to přišli, aby čistotu učení a života začavše, také obé to řádem a kázní ohradili a opět k stráži řádu a kázně starší sobě, nižší i vyšší, z kněží i lidu (soudce) zřídili. Kterýmž prostředkem zachována jest (s pomocí Boží) až: posavad

  1. v učení čistota, bez roztržek, když se žádnému žádných nových smyslů uvozovati nedopouští, než soudí-li kdo co za potřebné strany vysvětlení některého artikule víry, to se společně uvažuje a zavírá.
  2. V ceremoniích jednomyslnost, bez rozdílnosti, když se žádnému nic nového uvoditi nedopouští bez společného všech na to svolení.
  3. V životu pobožnost, bez nějakých těžkých pohoršení, když všickni pod bázní a kázní jsouce, v svědomích svázáni jsou, a příčinám zlého (znamená-li se kde co) časně se přítrž činí.
  4. I sama církví našich společnost stále trvá bez roztrhání a vyvrácení, ješto bez lidského téměř ramene, samým tím řádem a v ujímání se o sebe vespolek jednomyslnosti. Nebo ač mnoho a často všelijaká nepřátel usilování na vyvrácení Jednoty šla, na darmo však, proto že Bůh (jemuž se líbí, když Bratří v jednomyslnosti přebývají, Žalm 133.) všecko vždycky rušil a také (podlé Písma) provázek trojnásobní, ovšem mnohonásobní nesnadně roztržen bývá. Nýbrž i teď, když se zdálo, že klesneme, stojíme předce v řádu a jednomyslnosti i v rozptýlení svém; tak mnoho může svatý ten Jednoty svazek. Ješto v jiných obnovených církvech toho tak se nevidí ani v pokoji, ani ovšem v pokušení. V pokoji zajisté snadně podcházejí různice, roztržky, sekty a prostopášnost života. Čehož na příklad jsou mezi bratřími Švejcary vylíhlí Novokřtěnci, mezi Malopolskými Fotiniáni, mezi Nydrlendery Arminiáni, v Luteránstvu Philippistae, Osiandristé, Libertini, Flaciani etc. Ovšem pak, když na které jejich církve pokušení přichází, žádný o žádného se nestará, jen každý o sebe, a jde všecko různo. Nebo nemůž jinák býti než podlé povědění mudrce: Kde není hradby, roztrháno bývá jmění (Sir. 36, 25).

zpět na obsah - Další: O zachování této takové mezi námi Jednoty potřebí-li se starati?