Česká čítanka - Komenský- Otázky -

II.

O zachování této takové mezi námi Jednoty potřebí-li se starati?

Potřebí ovšem, proto že

  1. Jednota taková jest drahý církve klenot (Žalm 133; Jan 17; Efez. 4, 3 etc.; Izai. 52).
    Otcové naši jakož Jednotu s prací přetěžkou vyzdvihli, tak i o zachování jí potom úsilně pečovali, roztrhání jí se bojíce a pobožně to předcházejíce. Na jejichž místa nastoupilým táž pobožná péče náleží.
  2. Nynější naše přetříbení a veliké prořednutí i na díle s jinými smíšení obzvláštní dává příčinu báti se Jednoty vymizení, poněvadž otcové naši v pokoji jsouce a zbory kvetoucí majíce, toho se bávali. Naprosto tedy nám mysliti jest, navrátí-li nás Bůh zase do vlasti (o čemž nám naději dává), abychom umdlený řád zase vzkřísiti a Jednotu vzdělati mohli.

zpět na obsah - Další: Sluší-li pak také na rozšíření Jednoty mysliti?