Česká čítanka - Komenský- Přemyšlování -

Zavírka.

A toť jest ta blahoslavená človéka křesťanského dokonalost v životě tomto: vroucí jmenovitě Boha milování, ponížené se jemu ve všem oddávání a rozkošné s ním se v srdci obírání. Šťastná duše, kteráž toho dojde, nebo se jí tu nebe začíná. Kde zajisté jest Bůh, kde vnitřni pokoj, kde radost ducha, tu jest život věčný. Pohledtež tedy, jakou lásku dal nám Otec, abychom synové Boží slouli; protož svět nás nezná. Nejmilejší! nyní synové Boží jsme, ale ještě se neukázalo, co budeme; víme pak, že když se ukáže, podobni jemu budeme; neboť viděti jej budeme, tak jakž jest. A každý, kdož má takovou naději v něm, očišťuje se, jako i on čistý jest (1. Jan 3, 1-3). Jemu, Králi věků nesmrtedlnému, neviditedlnému, samému moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky věků. Amen.

zpět na obsah - Další: Modlitba pobožného, v kříži postaveného člověka, z žalmů Davida svatého vybraná.