Česká čítanka - Vrat. z Mitrovic- Příhody -

K laskavému čtenáři

Laskavý čtenáři! Že knihu tuto na světlo vydávám po tak drahném čase, který od skutečného poselství tohoto uplynul, nemáš se diviti. Příčina toho jest nestálost vojenských a nebezpečných časův, které od věku mého vlast naši náramně sužovaly a o věcech pokojných a paměti hodných ani téměř mysliti nedaly. Následuji v tom znamenitých a po celém světě rozhlášených letopisův, kteří ovšem ne hned na jevo s přítomnými věku svého věcmi vycházeli, ale mnohdykráte po mnoha stech létech, jakož učinil slavný spisovatel římských věcí Florus a Livius, teprv předkův svých slavné skutky vyjevovali.

Anobrž nechť jest jak chce, buďto se přihodilo skrze zlé časy aneb skrze nějakou nepaměť, že kniha tato jest tak dlouho v českém jazyku na jevo nevyšla; nicméně za nehodnou věc býti uznávám, skutky památky hodné skrz naši nedbanlivost udutlati a udusiti. Pročež vezmi knihu tuto do rukou ode mne vděčně a času sobě nětco ustraň, abys ji mohl zouplna a celou přehlídnouti. Najdeš tam věci, které ti se líbiti a čas ukrátiti moci budou. Aniž pak o hodnověrnosti její nepochybuj, nebo jest vlastní rukou sepsána mého tehdáž v tom poselství přítomného urozeného pána pana děda, který svědky znamenitými, jakož v čtení jejím uznáš, stvrzeni jsou. To toliko od tebe žádám, abys vymluvena měl spisovatele, že některé věci lépe jest nevyjádřil, nebo mladost věku, v kterémž se to sběhlo, toho nedopouštěla, a nětco již známé býti se domnívaje schválně opustil. Já to celé popsání jsem na čtyry knihy rozvrhl:

V první se jedná o cestě z Vídně až do Konstantinopole.

V druhé: O věcech některých tam spatřených a bytu v témž městě.

V třetí: O zajetí a žaláři celého císařského poselství.

V čtvrté: O vysvobození z téhož zajetí a vězení a do vlasti naší navrácení.

Všechno ke cti a chvále Boží, ku poctivosti téhož císařského poselství a k tvému obveselení a vyražení.

zpět na obsah - Další: Výjezd císařského poselství z města Vídně až do Konstantinopole