Česká čítanka - Polák- Cesta do Italie -

Codroipo a Pordenone, Conegliano, Treviso

Zahrada na míle se rozvinující příjemně oko těší, pastviny, jejichž konce oko přehlídnouti nemůže, mezi tím se šíří a střelné řeky se tudy ženou, které tyto roviny daleko široko oblátkem a pískem krýjí a v rozličných zátokách tou spoustou se kradou. Most jeden 1500 kročejů dlouhý přes takovou písečinu vede. - Že by těmto divokým vodám, kteréž se z hor s litým valem k rovinám stekají a žádných zde téměř břehů nemají, jen s nevyslovnými náklady hráze se postaviti mohly, každý uzná. Mnohé široké daleké pastviště trávohojné v těchto okolinách bez užitku parnem schne, čemuž, maličko obyvatele Itálie a jejich k zisku hladovitost seznavše, zajisté se diviti musíme.

Nyní roviny ze všech stran, více než oko dohlídnouti může, se rozvinují, až se v dálce s nebem pojiti zdají. Zde již povětrnost itálská od germánské patrně se rozeznává.

Teprva 12. června, a lánové žitní kde stojí, tam také ženci již srpy brousí, což okolo Vídně teprv o tři neděle později se stává. - Kde živí plotové kolem zahrad se zelenají, semotam planí fíkové (čili smokvy) se hrbatí. - - Divadlo v Pordenone ze starých časů zachované ještě stojí, jen škoda, že ze všech památných zevnitř visících nápisů ani jedno písmě čísti více není; všecko tak zubové času ubrousili.

Conegliano, nemalé město, má mnohý veliký palác, ale v oknech hořejších poschodí nynější chudoba a nouze místo někdejší slávy a hojnosti strašně se jádří; leží na břehu řečice Montegany, jenž se do řeky Livenzy a s ní k moři žene. V usmívavém zdejším položení zvlášť k polední straně ouroda bohatého kraje patrně se jeví. Pohled na tyto přirozené krásy ze staré, na vrchku zde se škaredící tvrze jest utěšený. Kostel svatého Leonarda zasluhuje navštívení.

Větší a lidnatější jest Treviso, staré, ale nepořádně stavené, má několik nádherných domů, ale velmi uzké a blatné ulice. Zdejší divadlo jest pěkně staveno. Obyvatelé vedou patrný obchod s vlnou, hedbávím a suknem a kraj jim v hojnosti obilí, ovoce a dobytka přináší.

Ve vesnicích na silnici všude kafírny čisté a pohodlné, které s našimi vídeňskými měřiti se mohou, nalezáme.

zpět na obsah - Další: Venezia (Benátky)