Česká čítanka - Polák- Cesta do Italie -

Svítelnice a orudice

Staří Řekové a Římané své svítelnice s mnohou pilností hotovili a všickni jich druhové jsou rozličnými podobami zvířat, lidu a bylin se vší myslí obrazotvornou okrášleni.

Mezi takovým jich množstvím, které v každém vykopání nalezli, a mezi několika sty, které pohromadě v muzeum nalezneme, nikdý dvě stejné formy a okrasy nenajdeme; jsou mnohé z nich bronzové, větší díl však pozůstává z hlíny počervenalé. V Neápoli tak dobře je hotoviti umějí, že v pěknosti malby a v způsobnosti formy od starých nejsou k rozeznání, a jen lehkost a čistý zázvuk, jejž při zaklepání od sebe dávají, je k poznání dává. Biskup nolánský má předrahý sklad orudic, a téměř nejpěknější, jež kde nalézti můžeme, poněvadž v Nole před časy dílna na tyto nádoby byla a nyní hojně se zde vykopávají. Slzny, do kterých přátelé při smrti příbuzného slze chytali a jež na hrobě obětovali (které se také sem tam podnes vykopávají), jsou na větším díle skleněné.

zpět na obsah - Další: Bouře dne 19. listopadu 1815