Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak sě do Benátek vrátili, kapitule desátá.

A když mějíchu sě na cestu zdvihnúti, káže král čtrnáste lodí velikých se vší potřebú a stravú za dvě létě připraviti, z nichžto každá lodí mějíše čtyři sochy a čtyři opony nebo plátna. A když již poposlednie od krále jdiechu, jenž velikú nechutnost pro jejich preč jděnie jmějieše, dal jim dvě šče zlatie, aby ve všech královstvích, jenž biechu poddaná jeho panství, jim byl dán bezpečný próvod a plná potřeba na stravě. A také jim dal poselstvie ku papežovi a k některým králóm křesťanském. Tehdy tak vezúce sě po třech měsících přišli jsú do jednoho ostrovu, ješto slove Zana. Odtud přes Indijské moře vezúce sě puól druhého léta přijedúv k dvoru krále Argon mrtva jeho nalezli jsú. Tehdy pannu tu, kterúž jsú byli králi Argonovi přinesli, syn jeho pojme sobě ji za ženu. A tu jsúce počtli jsú z těch, jako s nimi jeli, jenž jsú byli na cestě zemřeli, pět set a dva a osmdesáte. Neb jich bieše všech spolu kromě múřenínů šest set. A odtud pak dále jedúce čtyři dsky zlaté s přikázaním vzali jsú tu od kniežete řečeného Agatu, jenž miesto královice královstvie spravováše, s neb královic ještě mlád bieše k spravování královstvie svého, a tak aby po všem tom království ctěni byli a bezpečně provozeni, jenž sě velmi dobře stalo. Po mnohých pak časiech a s mnohú prací s Božím spósobením přijedú do Konstantinopoli. A odtud s velikém zbožím a s velikú čeledí zdrávi sě do Benátek vrátili léta Božího tisícího dvústého devadesátého pátého děkujíce Pánu Bohu, že jich ráčil stráž býti a sprostici také práce a zlých příhod. Protoť jsú tyto věci všecky popsány na počátku těchto knih, aby poznal ten, ktož tyto knihy čísti bude, odkud nebo kterak věděti mohl pan Markus Pavlův z Benátek to, co jest v těchto knihách dále psáno. Nebť jest byl svrchu psaný pan Markus v krajinách na vzchod slunce let šest a dvadsěti, jakožť je sám s velikú snahú je spočítal.

zpět na obsah - Další: Popsánie vlastí na vzchod slunce a prvé o Menší Armenii, kapitule jedenástá.