Česká čítanka - Polo- Milion -

Popsánie vlastí na vzchod slunce a prvé o Menší Armenii, kapitule jedenástá.

Po vypravení cěst našich již ku pravení o tom, což jsmy viděli, přistúpím. A najprvé o Menší Armenii psáti budem. Armenii dvě jsta, Menšie a Větší. Menšie Armenie království Tataróm etc. v plat poddáno jest. Tu jsmy nalezli krále, spravedlnost zachovávajíce. A v tom království mnoho měst a městeček, jenž země jest plodná a kratochvilná, lovuóv zvieřecích i ptačích jest v ní mnoho, ale povětřie velmi zdravé. Armenínové země téj, ješto jsú byli za staradávna udatní bojovníci, stali se nyní pijáky a zbabělci. Tu jest nad mořem město řečené Glacia maje břeh morský, k němužto sě scházie mnoho kupcův z Benátek, z Janova a z jiných mnohých vlastí. Nebo tu jest mnohé kupečstvie drahého kořenie rozličného i jiného zbožie drahého země sklad veliký. A také ti, kteréž chtie jeti do zemí na vzchod slunce, ti prvé přijedú do Glacie.

zpět na obsah - Další: O tureckéj vlasti, kapitole dvanástá.