Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Yasdy, kapitule dvacátá.

Iasdy jest město veliké mnohých kúpí drahých, kdežto řemeslníci na postavcích a na hedvábí čistě dělají. Tu také modlé sě Machometovi. Pak od toho města Yasdy tak daleko, jako by mohl za sedm dní ujíti, až k tomu městu, ješto slove Krerman, nění lidského přebývaní, než púšče jsú a lesové, skrze něžto muóž svobodně jeti a jest tu mnoho lvů. Tu divokých osluóv a tetřevů mnoství jest, potom pak přijde do města Krerman.

zpět na obsah - Další: O městu Krerman, kapitule XXItá.