Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Krerman, kapitule XXItá.

Krerman jest město v horách. Okolo toho města turkysóv najde mnoho. Tu také jest ruda ocelná, a jiné rudy tu jsú. Také sokolové velmi zšlechtilí, velmi ručí a křepcí, ale jsú menší nežli sokolové v jiných zemích. V tem městě Krerman jest rozličných řemeslníkuóv velmi mnoho, a najvíce na odění a což k brani příslušie. Tu jsú uzdaři, ostrožníci, sedláři, mečieři, střelci. Ženy také měscské od peřie a od téj věci čistě dělají koltry krásné a zhlavce velmi výborné. Z toho pak města Krerman jest jíti po některakéj rovni sedm dní, ktežto jest krajina domovitá, neb jsú tu města i hradové. A tu nalezne kuroptví u velikém mnoství. Po sedmi dnech jest pak jíti všecko doluóv, tak že ledva doluóv sende ve dvú dní, a tu jest pak ščepuóv dobřích velmi mnoho; vsí ani měst žádných není, jedné pastýřové tu přebývají. A zima tu na té dolině veliká bývá.

zpět na obsah - Další: O městu Kamandu a o vlasti Reobarle, kapitole XXIItá.