Česká čítanka - Polo- Milion -

O zemi Peym, kapitule XXXXIItá.

Jdúce opět túž stranú, přijíti jest k téj vlasti, ješto slove Peym, vzdéli za pět dní. Ta také jest v poddání velikého kám a Machometu sě modlí. Jest v ní měst mnoho a hraduóv, najjmenovitějšie město z nich slove Peym, kdežto jest jeden potok, v němž nalézají drahé kamenie, to jest jaspidy a kalcedonie. Lidé tu všichni řemeslníci a kupci jsú, a mají bavlny a potřeby k jedení a k pití přieliš dosti. I jest v téj vlasti Peym ao obyčej taký, že, ktož by měl milú ženu a měl by pro kterúž kolivěk věc do jiného kraje jíti, a jda, i byl tam déle mimo dvadsět dní, tehda žena móž, nechajíc toho muže, jiného pojíti, a muž také proto odejdúce, můž jinú ženu pojíti podlé bludu téj vlasti.

zpět na obsah - Další: O zemi Ciarciam, kapitule XXXXIII.