Česká čítanka - Polo- Milion -

O zemi Ciarciam, kapitule XXXXIII.

Potom jest přijíti k téj vlasti, ješto slove Ciarciam, jenž také jest pod panstvím velikého kám. V nížto jest měst a hraduóv mnoho, z nichžto to město najslovútnějšie slove Ciarciam. Tu jsú řeky, v nichžto jest mnostvie drahého kamenie, jaspidův a kalcidoní veliké ceny, kteréžto kamenie kupci nosie do téj vlasti, ješto slove Kathay. Ta vlast Ciarciam všicka jest pieskovatá a vod mnoho má hořkéch, avšak v mnohých miestech dobrá voda jest. Též mezi Locham a Peym země všichna pieskovatá a jalová jest. A když která vojska táhne tudy skrze tu vlast Ciarciam, tehdy všichni mužie i ženy s dětmi i s dobytkem vším berú sě do jinéj krajiny vzdáli dvú neb tří dní cesty, kdež mohú pastvu a vodu nalézti, a tu bydlí, až ta vojska mine. A pak vietr jejich šlépěje zahladí na piesku, že přijdúce vojska, kam jsú sě obrátili, nemuóž nijakž naleznúti. A tak, když vojska odjede, tehdy sě domův vrátí. Pakli taterská vojska jede, jížto poddaní jsú, lidé nikam neběžie, jedne dobytek jinam odženú, neb taterská vojska za ztravu těm, skrze něž jedú, což tu vezmú, nic nedadie. Pak jdúce od téj vlasti Ciarciam, jest jíti pět dní cesty po piesku, ktežto jest voda velmi zlá a hořká. Avšakž někdy také najde vodu dobrú v téj dáli. A tak přijde k městu, ješto slove Lop, a všechny vlasti svrchu položené, to jest Kastar, Kartaym, Kotam, Paym a Ciarciam až do města Lop jsú v krajinách velikých tureckéj země.

zpět na obsah - Další: O městu Lop a o velikéj púšči, kapitola XXXXlllltá.