Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Lop a o velikéj púšči, kapitola XXXXlllltá.

Lop jest město veliké. Od něho jest vchod do velikéj púšče. A to město jest v tu stranu mezi na vzchod slunce a na puólnoci. Toho města lidé zákon Machometuóv držie. V tom městě kupcóm, kteříž mají jeti na tu púšči velikú, všicku potřebu připravují. A tu kupci, dřieve než sě na cestu zdvihnú, drahně dní odpočinú. A tu na silné vosly a na velblúdy s kúpě, což sě jim zdá, nakladú i což k ztravě třeba. A tak sě vzhůru zdvihnú cestú na tu púšč. A když již s těch osluóv neb velblúduóv ztravy odbudú, že již nic nenesú, zabijí je neb tu na púšči nechají, nebo by jim nemohli potřeby dobýti až tam, kamž jíti mají. Než velblúdův raději zachovají, neb méně jedie a skrovně a mnoho nésti mohú. Na téj púšči mají vody hořké na miestech třech nebo čtyřech. Ale jinde na téj púšči dobře na osm a dvaceti miestech mají vodu sladkú. A jest také však mezi tiem, dřieve než od jednéj vody téj sladké přijdeš k druhé, dobře za den jeden. A ta ještě nemóž všem kupcóm statčiti. Neb některá ta voda stačí padesáti kupcóm, některá sto kupcóm, a tak jakž která. Ve třicěti dnech tu púšči přejdú na šíř. Ale o dlúhosti téj púšči, jako praví ti lidé z téj vlasti, že jest tak dlúhá ta púšče, že od počátka jie až do konce jedva muóž v roce dojíti. A ta púšče najvíc hornatá jest, a ktež rovně jest, tu jest pieskovato. Ale všicka púšč skrzě a skrzě jalová jest, zvieřat tu žádných nenie pro nedostatek pastvy. Šílenie ďábelského tu mnoho jest, neb ve dne i v noci vídají je i slýchají tu, a protož musejí sě pěkně vystříhati, ktož tudy jdú, aby sě od tovařišuóv neodlúčili; a také aby tu žádný nespal bez tovařišuóv, anebo když jdú, aby po nich sám nezuóstával. Nebo když tovařišie pominú, tak že jich pro hory viděti nemuóž, nesnadno jest těm, ktož zuóstanú, k tovařišóm přijíti. Nebo tu slyšie ďábelské hlasy, ano je volají jich vlastními jmény, aby tak neslyšeli tovařišuóv svých, ješto napřed jdú. A tak po těch ďábelských jdúce hlasiech, i sendú s pravý cesty a zablúdie. A tak tiem šálením mnoho jich zhyne na téj cestě, protože jsú neuměli k tovařišóm uhoditi. Někdy také v povětří slýchají zvuk hudenie rozličných nástrojí i také zvonův. Tak jest ten chod tudy tak nebezpečný velmi i pracný k tomu.

zpět na obsah - Další: O městu Sachion, kapitule čtyrycátá pátá.