Česká čítanka - Polo- Milion -

O zemi Suttur, kapitola XXXXVllltá.

Nechajíce téj vlasti Tyntintales, jest jíti na vzchod slunce deset dní cesty spolu, ktežto žádného přébytka lidského nenie, jedne na málo miestech. A přejda tu cestu, přijde do vlasti, ješto slove Suttur, v níž mnoho měst jest a městeček, a najvětšie město slove Suttur. V téj vlasti jest něco křesťanuóv, ale jiní lidé téj vlasti jsú modlosluhy, a jsú poddáni v panstvie s velikému kám. Kupcuóv tu nenie, ale ovocem živi jsú. Na všech horách téj vlasti nalezne reubarbarum toho kořenie veliké mnostvie, a odsud je kupci nesú po jiných krajinách světa.

zpět na obsah - Další: O městu Kapycion, kapitule XXXXVllltá.