Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Kapycion, kapitule XXXXVllltá.

Kapycion jest město velmi veliké a zšlechtilé, jenž jest najjmenovitějšie a najzšlechtilejšie v téj vlasti, ješto slove Tangut, v němž jsú křesťané někteří, a jiní držie zákon Machometů, a ostatek jsú modlosluhy. Mnoho jest v tom městě klášterů, v nichžto mnoho modl následují, z nichžto jedny jsú kamenné a jedny dřevěné, jedny hliněné nebo jako hrnec slepené, a všecky svrchu jsú pozlacené. A některé z nich jsú na deset kročejí veliké, a ty zdají sě, že leží; okolo nichžto nastavili malých modl, a ty malé modly, jakžto by sě velkým klaněly, poctivost jim ukazujíc. Tu také jsú některací zákoníci modlosluhy, jenž počestnějšie bydlé než jiné modlosluhy, z nichžto někteří čistotu tělesnú zachovávají a velmi sě varují, aby bohuóv svých zákona nepřestúpili. A všecken rok jedno po měsieciech čtú, aniž jiných měsiecuóv neb týdnóv mají. V některých měsieciech pět dní pořád zachovávají a ctie tak, v nichžto dnech ani ptáka ani kterého dobytečka zabijí, aniž toho masa jedie těch pět dní zabitého. Také těch pět dní poctivějšie jsú živi, než jiných dní toho roku. V tom městě každý modlosluha muóž míti žen třicet neb viece, ač muóž jeho statek to snésti. A všakž prvnie žena z těch jest duóstojnějšie a za manželku jako zdávanú ji mají. Tu nebéře muž od ženy věna, ale on jí na dobytku neb na sluhách neb na penězích podlé svého statku věno ukáže. A jestli že žena mužovi jest nenávistiva, tehdy muóž jie muž nechati podlé svéj libosti. Přítelkyně své přirozené v druhém pokolení ženy a sobě berú; také i macochy. A mnohé hřiechy, ješto u nás velmi těžci jsú, to oni praví, že muóž dobře býti. A tak ve mnohých věcích bydlé jako jiná hovada.

zpět na obsah - Další: O městu Ezyna, kapitole padesátá.