Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Ezyna, kapitole padesátá.

Pak dále jdúce od toho města Kapycion, jest jíti dvanáste dní cesty, a tak potom přijde do města, jež slove Ezyna, jenž jest blízko, od púšče k straně puólnoci, ktežto mnoho velblúduóv jest, i také jiných zvieřat rozličných dosti. Tu jest rarohuóv a sokoluóv i jiných ptákuóv dobrých k myslivosti dosti. Lidé z toho města Ezyna modlosluhy jsú, kupčení nedbají, užitkem zemském živi jsú. V tom městě připravují sobě ztravu pocestní lidé kupcové na čtyryceti dní, když chtie jíti přes púšč, jenž jest ku puólnoci straně. Tu žádného příbytka lidského nenie, kromě zde i onde na horách neb na údolí téj púščě, v nichžto přebývají lidé v létě. Na téj púščě řídko kde tráva roste neb zelina; avšakž na některých miestech zvěři dosti jest, a zvláště divoké osly tu najde a těch velmi mnoho. Jest takej na téj púšči sosnového neb borového dřievie. A ta všichna města i vlasti svrchu psané, to jest město Sachion, vlast Kamul, vlast Suttur, město Kapycion a město Ezina náležejí k veliké vlasti Tanguth.

zpět na obsah - Další: O městu Karokoram, kapitole padesátá prvá.