Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Karokoram, kapitole padesátá prvá.

Dokonajíc cestu téj púščě jest přijíti k městu Karokoram, kteréžto záleží k straně puólnoci, ktežto počátek měl jest pán taterský, neb jsú dříve přebývali po poli a na velikéch planěnách téj vlasti, a tu nebieše ani měst ani městěček, ale jedne biechu trávníkové a vody a řek mnoho, aniž jsú pána měli z lida svéj země, ale biechu poddáni v daň velikému královi, jenž slovíše Uncham, jemuž latině neb vlasky pop Jan řiekají, o němž vešken svět mluví. Potom pak až sě již rozmohl lid taterský, bál sě ten král, by jeho to mnostvie někdy neurazili, když by chtěli protivni býti, i myslil jest, kterak by je mohl ruózno v diely rozděliti a po rozličných vlastech rozeslati, aby tiem moc jejich mdlejšie byla. Ale nechtiece sě nikakéž rozlúčiti ruózno, všichni spolu šli jsú na jednu púšč na puólnoci stranu, i přišli jsú na jedno miesto, ktež jsú sě a dříve řečeného krále nebáli, a jemu potom viec daní dávati nechtěli.

zpět na obsah - Další: O prvném králi taterském, jenž slul Chynchyš, kapitule Ldruhá.