Česká čítanka - Polo- Milion -

O prvném králi taterském, jenž slul Chynchyš, kapitule Ldruhá.

Po malých letech z Božieho zpósobenie muže jednoho poctivého a múdrého, jenž slovíše Chynchyš, králem nad sebú ustavili, a to sě jest stalo od narozenie syna Božieho tisícího jednoho sta osmdesátého sedmého. Tehdy po jeho korunování všichni Tatařie, kteří sě biechu po jiných vlastech rozběhli, přijdúce k němu, pod jeho panství velmi rádi dobrovolně sě poručichu. A on ten jistý sobě poddaný lid velmi múdře a opatrně spravováše. Tehdy po malém času osm jiných vlastí dobyl. A když jest kterého města nebo hradu přesilnú mocí dobyl, po svícezení žádného zabíti ani oblúpiti dal, kterýž sě jemu dobrovolně poddal a s ním chtěl jeti jiných měst dobývat, pro něž jsú jej všichni divně milovali. A vida sě tak povýšena v takéj chvále, posly své královi svému pošle prosě, aby jemu svú dceru v ženu dal. A to bylo již léta od narození Božieho tisícího dvústého. A ten král tu řeč velmi hněvivě přijal a nelibě, a poslóm velmi osuhle odpověděv, řekl jest k nim, že by dceru svú chtěl raději v oheň vrci, než by ji chtěl svému sluzě dáti. A posly Chynchyšovy nepočestně od sebe vyhnal, a řka jim: Rcete pánu svému : proto, žeť sě jest směl v takú pýchu vznésti pán váš, žeť jest směl prositi za dceru pána svého, musíť za to ukrutnú smrt vzieti etc.

zpět na obsah - Další: O bití Tateruóv s tiem králem, kapitule LIIItí.