Česká čítanka - Polo- Milion -

O bití Tateruóv s tiem králem, kapitule LIIItí.

A když to uslyšal Chynchyš, rozhněval sě jest velmi, a sebrav sě s velikém zástupem, i jel jest do země krále Uncham, jenž slove pop Jan, i položil sě jest polem na krásnéj a velmi velikéj rovni jenž slove Tanduk, i poslal, k královi, aby sě bránil. Tehdy ten král s velmi velikém vojskem přitáhne, a položí sě na jednom poli bliz vojska taterského za dvacet mil. Tehdy Chynchyš taterskej král přikáže čaroděníkóm a hvězdářóm svým, aby pověděli uhodnúce, kerakej by konec jejich boj měl vzieti. Tehdy ti odpověděli, a na dvé rozdělili trest na dli, i položie před sebú na zemi. A jednéj straně převzděli Chynchyš a druhé Uncham, i řekli královi: Když my budem čísti v svých knihách nad těmi třtěmi rozščěpenými, tehdy tě dvě polovici třti budú spolu bojovati, a ten král svítězí v boji, čiež polovicě téj třti na druhéj usedne. Tehdy když sě veliké mnostvie lida zběhne k přihlédaní, a tak když ti čaroděníci a hvězdářé sú čtli v svých knihách, oně dvě polovice třtí hnuchu sebú a zdáše sě, by jedna polovice proti druhé povstávala. Tehdy ta polovice Chynchyšova položí sě svrchu na polovici Unchamově. Uzřevše to Tatarové a ujistivše sě budúcím svícezením, veselili a posílili jsú sě velmi, a tak na třetí den podali jsú boj, a mnoho jich s obuóv stran zhynulo. Avšak Chynchyš svítězil a král Uncham zabit byl. A Taterové jeho všecko královstvie sobě podrobili i kraloval jest Chynchyš po smrti Unchamevě let šest, v nichžto jest mnoho vlastí dobyl. A po šesti letech, když jeho někteří jednoho hradu dobýváchu, tehdy král Chynchyš, tak dobývaje šturmem, přistúpí k hradu, šípem v koleno zastřelen jest, od kteréhožto zastřelení po malých dnech umřel jest. A pohřeben jest na hořě velikéj Alkay, na němžto potom pohřebují všecky veliké krále tatarské, i ty, kdož jsú z jejich pokolenie. Když by veliký kám umřel tu, ješto by bylo za sto dní cesty od téj hory Alkay, tělo jeho vezli by k téj hořě k pohřebu.

zpět na obsah - Další: O číslu a o porážtě Taterských, kapitole LIIIItá.