Česká čítanka - Polo- Milion -

O číslu a o porážtě Taterských, kapitole LIIIItá.

První taterský král byl jest Chynchyš, druhý Tuy, třetí Batuy, čtvrtý Ezi, pátý Mongon, šestý Kublaj, jenž nyní kraluje, jehož moc jest větčie nežli jest byla všech jiných nxpřed jmenovaných pěti, ježto před ním zemřeli. Také jest jeho samého panství větčie, nežli by mohly býti všickna spolu královstvie a panstvie všech králuóv křesťanských i všech saracénských, jakož v těchto knihách na svém miestě o každém zjevně popsáno bude. A když tělo velikého kám ku pohřebu vezú na horu Alkay, ti, ktož po něm ku pohřebu jdú, člověka každého, kteréhož potkají, toho mečem zabijí, řkúce: Jděte, a pánu vašemu na onom světě služte. Takým bláznovstvím a nemúdrostí jsú od škaredého ďábla oklíčeni, že mní, by ti zbití pro tu věc, jakž oni mínie, měli na onom světě v jiném životě v službu tomu královi poddáni býti. Též i všicky koně i také krávy zbijí, aby je na onom světě živy vzal. A když tělo velikého kám přineseno bude k téj hořě, ti jistí rytieřie, ješto provázeli tělo pro tu jistú věc, jakož svrchu pravi, zmordují viece lidu nežli dvacěti tisícuóv.

zpět na obsah - Další: O obecným obyčeji taterským a o mnoství žen, kapitole padesátá pátá.