Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Ergymul, kapitole LXIIItí.

Tuto sě musímy opět vrátiti k městu Kopyeion, o němž sě dřieve zmienka stala jest, abychom jinéj vlasti, jenž jemu příleží, také popsali. Jdúce pak od toho města Kapycion k vejchodu slunce, jest jíti za pět dní cesty a na téj cestě na mnohých miestech slýchají v noci ďábelské hlasy. Po pěti dní cesty přijde královstvie Ergymul, jenž jest u velikéj vlasti Tengut; to království jest poddáno velikému kámovi, jsou tam křesťané, nestorinové, modlosluhy, i také jiní, následujíc zákon Machometuóv, mnoho měst a mnoho hraduóv. Potom proti syracum, to jest mezi na vzchod slunce a polední stranu jest jíti do vlasti Kataj, ale dřieve jest přijíti do města Syngnij, jenž jest poddáno v daň velikému kámovi. Tu také jsú křesťané i ti také, ješto Machometa následují. Tu jsú volové divocí velmi, krásní a velicí jako velblúdové, srsti mají vežde po životě kromě chřbeta bielé i černé, na tři piedi dlúhé. A mnoho těch voluóv spitomějí, a když zpitomějí, veliká břemena nesú; druhé vpřiehají v pluhy, a ti předivnú silú mnoho diela udělají na roli orané v krátkém času. V té vlasti pižmo lepší jest než kdekoli na světě, a to mají od některakého zvieřátka. Jest jedno zvieřátko velmi pěkné, tak veliké jako kočka, srsti hrubé jako jelen, a nohy jakžto kočka, zuby jedno čtyři jmá, dva nahoře a dva dole. To zvieřátko podlé pupka mezi kuóží a masem má měchýřek pln krve, a ta krev jest pižmo. A těch zvieřat jest velmi veliká věc. Lidé téj vlasti jsú modlosluhy, a velicí smilníci, jsú tlustí obecně. Nos malý a a vlasy černé mají. Mnozí brad nemají, ale vlasy okolo úst mají. Ženy krásné jsú a bielé. Mužie raději hledají krásné ženy než urozených neb bohatých, neb dobře urozený a veliký muž pojme chudú ženu, jedne jestli krásná, a mateři její věno dá; kupcuóv a řemeslníků mnoho tu jest. Ta vlast má na dli třidcet dní cesty a jest velmi plodná. Tu jsú bažantové dvakrát věčší než u Vlašiech a mají ocasy deset neb devět piedí dlí. Také tu jsú bažantové, ješto jsú u velikosti našim rovni. Mnoho jiného ptactva mají velmi krásného a rozličného peřie a rozličné barvy.

zpět na obsah - Další: O zemi Egrygaya, kapitole šedesátá čtvrtá.