Česká čítanka - Polo- Milion -

O zemi Tengut, Gog a Magog, kapitole LXVtá.

Opět nechajíc vlasti téj Egrygaya, i přijíti jest na vzchod slunce do téj vlasti, ješto slove Tengut, kdežto jest měst mnoho a hraduóv, kdežto přebýváše král veliký, jenž slovieše pop Jan. Ale nynie jest ta vlast velikému kámovi v daň poddána, avšakž jest tu jeden král z pokolenie toho popa Jana, jenž také tak slul, jehož jméno Řehoř. A všickni velicí kámové po smrti toho, jakož od Chynchiše zabit byl v boji, dcery své vdávali jsú za ty krále z téj vlasti Tengut a jakžkolivěk jsú tu modlosluhy a někteří, ješto bydlé dle zákona Machometova, avšak větší diel lidu téj vlasti jsú křesťané, a ti křesťané v téj ve vší vlasti panují a vládnú. Mezi těmi jest také některaký lid, ješto slove Argon. Ten lid nynie jmenovaný má mezi sebú lidi kraššie a v kupectví snažnějšie, než by je mohl jinde ve vší vlasti najíti. V těch krajinách jsú vlasti, ješto slovú Gog a Magog. Gog svým jazykem jmenují Ung, Magog pak Maingut. V těch miestech nalézají kamenie lazurové, z něhož dělají velmi dobrý lazur, tu modrú barvu. Tu dělají húně velmi dobré z velblúdových srstí, jimž řiekají zambeloty; v téj vlasti dělají postavce z zlata a z hedvábie rozličných barev velmi dobré a krásné. Jest tu město jedno, jenž slove Syndatyn, kdežto velmi čisté oružie neb oděnie dělají a velmi dobré všelikaké a rozličné k bojóm potřebné. V horách téj vlasti jest veliké mnostvie rudy střiebrnej, tu také jest lovuó mnoho pro množstvie zvieřat. A těch krajina slove Yndysu. A za tiem městem pak vzdáli za tři dni najde město Cziangamor, v němžto duóm aneb palác velmi veliký, v němž přebývá veliký kám, když do toho města přijede, a často tu přicházie, neb blíz města některaké lúže jsú neb jezera, v nichžto jsú labuti, řežábové a bažantové i kuroptve, a také mnoho jiných ptákuóv. Protož král tu bývá, neb tu s svými sokoly a rarohy často kratochvíl svú mívá. Jsú tu řeřábové pateři: první jsú velicí a černí jakžto havrani, druzí jsú věčší než jiní, bieli a velmi krásní, na peří jejich křídl jest plno ok jako zlatých velmi kstvúcích, právě jako u nás pávové mívají na svých ocasiech. Oči mají rozličnéj barvy. Třetí jsú k těm podobni, jakžto jsú v Italii, čtvrté jsú malí a mají peřie dlúhé, velmi krásné, črvenú a černú barvú promíšené. Páté jsú šeří a mají oči červené a černé, a jsú velmi velicí. U toho města jest některaký žlab, v kterémžto v rozličné domky kuroptví chovají velmi mnoho, a k tomu jsú inhed lidé zjednáni, ješto jich střehú proto, aby kdy tu přijede král do toho města, aby jich měl dosti k svéj potřěbě.

zpět na obsah - Další: O městu Czyandu a o královském lesu, LXVI.