Česká čítanka - Polo- Milion -

O miestech modloslužných, kapitola LXVII.

V téj vlasti mnoho jest mnichuóv k službě modlám zjednaných. I jest tu jeden klášter velmi veliký, že pro svú velikost zdá sě, by bylo některaké miesto, v němž jeden neb na dva tisíc mnichuóv, jenž modlám slúžie. A ti mimo obyčej jiných obecných lidí hlavy a brady sobě holé a rúcho nesú zákoničie. Ti v hody svých modl spievanie veliké stropie a mnoho svěc v svém mrzutém chrámu rozžehají. Jsú opět jinde v téj vlasti jiní mniši, a těch také mnoho, a jsú rozliční modloslužebníci, z nichžto jedni mají mnoho žen a druzí z nich čistý život vedú, svým bohóm ke cti u velikém utrpení živi jsú, tak že nic jiného nejedie, jedno otruby s vodú smiesie, mnoho sě postie, chodie v rúšě z hrubého sukna ostrého črnéj barvy a na velmi tvrdé posteli ležie. Jsú také ješče jiní mniši, ale ti lehčejšie utrpení držie. A ti pak ony prvé mnichy, ješto tak u velikém utrpení bydlé, nazývají je kacieře a řkúce, že oni neprávě slúžie bohóm svým. A tak sě dokonávají prvné knihy etc.

zpět na obsah - Další: Počínají sě knihy druhé o moci a velebnosti Kublajových krále taterského.