Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak jsú od něho přijati, kapitola sedmá.

A když jsú přišli na králóv dvór, přišedše před krále poklonili jsú sě s velikú poctivostí jemu a padli před ním. Tehdy on dav jim milé vítanie, kázal jim, aby vstali, a kterak se jím na cestě vedlo, kterak jsú s papežem učiniíi, aby jemu pravili. A když jemu všecko pořád vypravichu a podachu jemu listóv papežových Řehořových, král listy papežovy vesele přijal a jejich věrnéj snažnosti pochválil a olej z lampy hrobu Pána našeho Jezu Krista poctivě přijal a počestně schovati při kázal i otázal král o Marku, kto by byl, a uslyšav, že by byl syn páně Mikulášóv, velmi jej vesele přijal. A tak je všecky tři mezi svými čeledíny za nejpočestnějšie měl, pro něž ode všech dvořenínóv u velikéj poctivosti jmieni biechu.

zpět na obsah - Další: Kterak Markus, syn pana Mikuláše, rostl v milosti před králem, kapitule osmá.