Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak po mnoho časieh obdržali jsú od krále, aby sě domův vrátili, kapitola devátá.

Potom žádajíc dřieve řečení páni vrátiti sě do Benátek, často jsú od krále odpuščenie prosili a král pro velikú milost, s kterúžto k nim mějieše, k povolení nemohl sě přikloniti. Zatiem třie pánové neb šlechtici jednoho krále z Indie, jménem Argon, k velikého krále Kublaje dvoru přijedú, z nichžto jeden jmějieše jméno Onlatay, druhý Alpusta a třetí Koyla, žádajíce od pána svého a prosíce, aby jemu ženu dal svého pokolení. Tehdy jim dá jednu v sedmnásti let starú, jménem Gogatym, a oni jménem svého pána vděčně ji přijmú. A zvědúce, že pan Mikuláš a Mathuóš a Marek žádají sě vrátiti do své vlasti, budú od krále za milost a za odpuštěnie pilně prositi, aby jejich králi ke cti svého království ty tři pány k němu poslal s královnú, odkovadžto, chtěli-li by, že by se mohli vrátiti do svých vlastí. Tehdy král k ustavičné jejich prosbě a nemoha zavrti jejich prosby, jakžkolivěk sě o to zamútil, však dal k jejich žádaní své povolenie.

zpět na obsah - Další: Kterak sě do Benátek vrátili, kapitule desátá.