Česká čítanka - Polo- Milion -

Počínají sě knihy druhé o moci a velebnosti Kublajových krále taterského.

V těch druhých knih zálozě miením popsati o velebnosti Kublajě krále velikého, jenž jest kraloval až do času skládanie těchto knih, jehož moc a velebnost věčšie sě zdá na bohatství, na panování nad zeměmi a nad vládaním velikého mnostvie lida než kteréhokolivěk krále neb kniežete po všě časy před tiem minuté mohlo by řečeno býti, jakož o tom v kapitulách potom psaných zjevně shledáno bude. I jest tento Kublaj kám, to jest pán nad pány, z pokolenie krále Chynchišova, a jest šestý kám, jakož sě v svrchu psanéj řeči shledává. A počal jest kralovati léta od narozenie syna Božího tisícího dvústého šestého a padesátého. A to královstvie obdržal jest múdrostí svú a šlechetností, neb někteří bratřie jeho a přítelé přirození stáli jsú o to, chtiece jemu překaziti, aby nekraloval, ač jemu však s právem bieše a slušieše náměstkem býti. I bylť jest v svém odění udatný, poctivostí silný, radú rozličnú stkvúcí a v bojích i spravování lida opatrný a rozumný. Neb dřieve než jest korunu královskú přijal, často jest vyjezdil do bojuóv a ve všem šlechetně jednal. Ale od téj chvíle, jakž království obdržal, jedinú byl vyjel na vojnu, než syny své k takým věcem posielal a pány své etc.

zpět na obsah - Další: Kterak Najam proti králi Kublajovi směl sě protiviti, kapitole druhá.