Česká čítanka - Polo- Milion -

O předměstí a o velikém kupectví, kapitola Xltá.

Před tiem městem Kambalu a okolo něho jest dvanástero předměstie velmi veliké, před každú branú jedno, v nichžto kupci a jiné pocestné přijímají, neb velmi mnoho lidu na všaký den do města vždy jdú pro králův dvór a pro rozličné kúpě, jenž tam vezú. V těch předměstích velmi veliký lid bydlí. Jsú tu také palácové a domové tak krásní, jako kde vnitř v městě kromě králova paláee. V tom městě žádného mrtvého nepohřebie než před městem, neb všicky modlosluhy jsú. Také pro mnostvie příchodných lidí, jenž sě do města scházejí, jest tu ženek prázdných dvaceti tisíc, a ty v předměstiech bydlí, neb v ohradě měscskej žádnej bydliti nedadie. Do toho města tak mnoho kúpě vezú a tak veliký, že všicka města všeho světa na kúpi převyšuje. Tam nesú rozličné drahé kamenie, perly, hedvábí, postavce drahé a rozličnú drahú vóni z Indie a z Mangi i z jiných bez čísla zemí, neb jest to město u velmi dobrým položení, tak že snadně muóž k němu přijíti i přijeti z okolních zemí, neb leží v prostředku mezi mnohémi zeměmi a bývá pilně vyhledávano od kupcuóv rozličných zemí. Pravím, že nenie v roce toho dne, kterého by na tisíce bárek hedvábie nepřivezli kupci z cizích zemí do toho města, neb tu dělají z zlata a z hedvábie rozličná diela bez čísla.

zpět na obsah - Další: Kterak velikého kám střehú, kapitole dvanástá.