Česká čítanka - Polo- Milion -

O poctivém hodování jeho, kapitole XIIltá.

Slavnost, kterakúž mívají, když král které hody má, taká bývá: Kdyžkolivěk král veliký pro který hod nebo pro kterúžkolivěk věc chce v svém velikém domu které veselí mieti, dvořené jeho takýmto řádem sedie k stolu: najprvé králuóv stuól najvýše nad jiné tak jest postaven, aby král sedě na puólnočné straně domu svého, tvář svú ku poledni obrátil. Na levéj pak straně jeho podlé něho sedí najvěčšie králová, to jest první žena jeho. A na pravici jeho sedie synové a vnukové jeho a ti, ješto jsú z ciesařského pokolenie jeho. Ale jejich stolové tak jsú poníženi bd královského stola, že jejich hlavy ledva krále velikého noh dosahati mohú. Ale jiní jeho šlechtici a rytieři opět též za stolem na stolicích nízkéch sedie. Týmž také řádem na levici sedie královně jiný královny a šlechtičny. A každý knieže neb šlechtic podlé duóstojenstvie svuój řád drží, též i jejich ženy, neb všichni šlechtici, kteříž u dvora jiedají, když král které hody má, své ženy s sebú vedú na ty hody. A všicky stolové tak jsú spósobeny, aby veliký kám s toho miesta, kdež sedí, mohl své soustolovníky všecky zároveň viděti. Vždy však při podobných slavnostech schází se veliké množství lidu. Vedle domu královského jsou však ještě jiné pobočné domy, v nichž o slavnostech královských hoduje padesát tisíc lidí, nebot jsou mezi nimi nejen lidé od královského dvora, nýbrž i ti, kteří drží od něho země neb vládu jako léno. Dále přicházejí k těmto slavnostem do královského paláce nesčetní šaškové a ti, kteří přinášejí s sebou kratochvilné hry a nové věci pestré i rozmanité. Uprostřed královského dvora jest postavena jakási zlatá nádoba plná vína neb jiného vzácného nápoje, měřící tolik jako jedno vědro neb sud neb vůz, vedle ní jsou na rozličných místech čtyři velké sudy z ryzího zlata o něco menší než ona nádoba. Do nich teče víno z nádoby větší. Z těchto nádob se čerpá víno do zlatých džbánků, které jsou postaveny na stolech vždy mezi dvěma ležícími královskými soustolovníky. Každý džbánek jest tak veliký, že pojme vína až pro osm až deset lidí. Jiní pijí z velkého zlatého poháru majicího nožku i dřík ze zlata. Všechny tyto nádoby jsou velmi cenné. Též ostatních zlatých a stříbrných nádob, které jsou při královském dvoře, jest tak veliké množství, že všichni, kdož to vidí, žasnou, a kteří neviděli, stěží mohou těm, kdo to vypravují, uvěřiti. Sluhové pak, kteří přisluhují králi, když jí, jsou vysocí velmožové. Z nich každý má ústa zahalena nejjemnějším hedvábným šátkem, aby se jeho dech nedotýkal jídla neb nápoje králova. Když pak král nádobu vezme, aby se napil, všichni, kdož drží hudební nástroje a stojí u krále, spustí hru na ony nástroje a všichni přisluhující šlechtici, kteří u dvora slouží, pokleknou. O pokrmech, které se nosí na stůl, je zbytečné vykládati, neboť každý si dovede představit, že u tak nádherného dvora se skvěle a hojně připravují. Po skončení hostiny povstanou všichni citeristé a hrají sladké písně. Kejklíři, herci a čarodějníci předvádějí hry a kratochvíle před králem a ostatními, kteří u jeho dvora hodovali.

zpět na obsah - Další: O slavnosti králových narozenin a o nádheře šatstva jeho dvorních vojáků kapitola XIV.