Česká čítanka - Polo- Milion -

O divokém zvěřě, ješto lovci posielají v jisté časy roku k dvoru velikého krále, kapitola XVI.

Ty tři měsiece, kteréžto veliký kám přebývá v městě Kambalu, to jest prosince, ledna a února, z ustavenie králova v šedesáti dní cesty okolo téj zemi Kataj mají lovci těch 25 vlastí v tu chvíli lovu pilni býti, a všecken zvěř věčší, což ulovie, to jest jeleny, nědvědy, divoké svině, srny, mají ku pánóm nésti. A ti pak mají, jsú-li od králova dvora za třicet dní cesty vzdáli vyvrhúce vnitřie z zvěřě, poslati velikému kám k dvoru na vozě neb na lodí. Ale ti, kteříž jsú dále od ao králova dvoru než třicet dní cesty vzdáli, mají jedno poslati k dvoru kóži, dobřě zdělanú, jenž sě k odění hodí.

zpět na obsah - Další: O lviech, o levhartiech a orlicích etc. k lovu zučených, kapitule sedmnástá.