Česká čítanka - Polo- Milion -

O lviech, o levhartiech a orlicích etc. k lovu zučených, kapitule sedmnástá.

Má veliký kám k své kratochvíli k lovu mnoho pitomých levhartuóv, jenž sú zučeni k lovu s lidmi miesto psuóv. A jsú k takovému velmi dobří a mnoho zvěřě s nimi uhoní. Má opět jiná zvířátka k lovu zučená, velmi silná, jimžto řiekají ostrovidové a latině slovú lynces. Má také i lvy velmi veliké a krásné, věčší než v Babyloně, jenž mají na srsti jakžto prútky rozličnéj barvy na dli, i bielé i černé i červené, jenž také jsú zučeni k lovu s lidmi, že s nimi uhoní rozličný zvěř, vepře, nědvědy, kozy divoké, osly divoké, voly, to vše s lidmi honí jako psi. A když lovci chtie královy s sebú na lov lvy pojíti, tehdy vezú dva z nich na kárách a každému z nich dadie tovařiše psíka malého. Má opět král pitomé orlice a těch mnoho a ty jsú velmi sobné, že lapají s nimi zajiece, lišky, srny i jiné drobné zvěři, z nichžto mnohé jsú tak udatné, že sě na vlka oddadie a vlk sě jim obrániti nemóž, že jej vždy utepú.

zpět na obsah - Další: O velebném lovu králově, kapitola XVIIItá.